ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ

От 2010 година катедра Психология към Югозападен Университет „Неофит Рилски” в Благоевград, подготвя рефериран научен сборник „Годишник по психология” I и II том. От 2019 година до сега “Годишник по психология” се издава електронно (ISSN 2683-0426) и има свободен достъп в онлайн пространството. “Годишник по психология” е редактиран научен труд, в който се публикуват теоретични статии, научни изследвания, рецензии и отзиви на книги в областта на психологията на два езика: български и английски език. Катедра Психология разполага със специалисти от различни сфери на психологията, което позволява двойно анонимно рецензиране на всеки предложен материал в границите на до четири месеца.

СПИСАНИЕ PSYCHOLOGICAL THOUGHT

 Psychological Thought е българско научно списание издаващо научни публикации два пъти годишно в областта на Общата психология. Основано през 2006 г. като печатно списание, Psychological Thought  бързо се превръща в едно от най-авторитетните научни психологически списания в България. През 2012 г. немското издателство PsychOpen започва издаването на Psychological Thought като електронно списание с отворен достъп. От януари 2020 г. списанието преминава към Югозападен университет "Неофит Рилски" и от тогава до сега списанието се публикува от научно издателство „Неофит Рилски”. Списанието е индексирано в редица престижни бази данни, сред които и SCOPUS.
Psychological Thought  публикува статии на английски и български език. За отпечатване се приемат само оригинални авторови статии, мета-анализи, клинични казуси, есета на студенти, докторанти и рецензии на книги. Psychological Thought е списание, предназначено за специалисти, изследователи и студенти от областта на психологията и социалните науки. Представените в него разработки биха могли да представляват интерес и за всички, които ценят научните изследвания и търсят възможности за обогатяване на теоретичните и практическите си познания.
 

Е-списание Проблеми на постмодерността

(Postmodernism Problems) с ISSN 1314-3700 стартира  през 2011 г. като двуезично (български и английски език) международно  рецензирано списание към Академичния международен семинар „Медии и образование“ и  катедра „Социология“ с главен редактор проф. дн Добринка Пейчева. В него се публикуват с отворен достъп академични изследвания от областта на  социологията и медийните изследвания, политиката, икономиката, образованието, изкуствата и пр.  Всички приети за печат статии се публикуват на български и / или на английски език и са подложени на двойно сляпо рецензиране.  
В редколегията участват 15 водещи  учени от чужбина и 14 от България. Повече подробности и  указания за начина на кандидатстване и публикуване могат да се намерят на:
- сайта на списанието www.pmpjournal.org
- и  https://pmpjournal.org/index.php/pmp/Authors_Guidelines.
Списанието е индексирано в следните научни  бази данни
•        ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
•        ROAD - Directory of open access scholarly resources
•        CEEOL - Central and Eastern European Online Library
•        Google Scholar
•        MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals
•        DOAJ - Directory of Open Access Journals
•        BASE
•        CrossRef

СПИСАНИЕ NOTABENE

NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Списанието е плуралистично и с широка платформа:

  • не се идентифицира с нито една идеология, религия или философско направление;
  • отваря пространства за дебат;
  • всеки брой е фокусиран върху една тема (в „Тема на броя”), но около нея кръжат и публикации ( в „Подиум”), които излизат извън кръга на „темата на броя”;
  • публикува текстове от утвърдени, но също така от млади автори, в това число – студенти и докторанти (в „Анонс”);
  • ориентирано е към жанрово разнообразие: наред с авторските теоретични статии се публикуват есета (в „Minima moralia”) и преводни материали (във „Вавилон”);
  • предлага теоретични статии, но дава пространство и за поезия, и за изкуството на фотографията (в „Poiesis”);
  • приема за публикуване статии на български, английски, руски, френски, немски, испански езици.

Издателската политика на списанието се ръководи от екип в състав: 

Редакционна колегия

Гергана Попова /главен редактор/
Камен Лозев
Антоанета Николова
Ива Манова

NotaBene се индексира в ERIH PLUS

Изисквания към авторите може да видите тук: http://notabene-bg.org/aboutauthors.php?lang=bg

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адреса на главния редактор: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JOURNAL NOTABENE

NotaBene is an e-journal for philosophy and political science. It is a double-blind peer-reviewed journal that has been published since 2009. It is an issue of the Centre for Study and Dissemination of Political and Philosophical Ideas at the Faculty of Philosophy, the Southwest University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad, Bulgaria. The journal is indexed in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Editorial Board

Gergana Popova  /Editor-in-Chief/

Kamen Lozev

Antoaneta Nikolova

Iva Manova

Requirements to the authors see here: http://notabene-bg.org/aboutauthors.php?issue=92

The texts should be sent electronically to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 Годишник на катедра "Философски и политически науки"

"Годишникът" е научно списание, издавано от катедра „Философски и политически науки” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Той има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа и творческите изяви на студентите.

"Годишникът" се издава като печатно издание от 2011 г., а от 2019 г. той започва да излиза в електронен вариант. Той се поддържа от редакционна колегия в състав: Проф. д-р Борис Манов (главен редактор), доц. д-р Антоанета Николова, доц. д-р Гергана Попова.

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

ANNUAL OF DEPARTMENT "PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE"

“The Annual” is a scientific-methodological periodical of the department “Philosophical and Political Science” at SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad. Its main goal is to give an opportunity for publishing the results of the lecturer’s scientific researches as well as to stimulate the scientific searches and discussions by representing papers of prominent Bulgarian and foreign scholars who work in the field of the philosophy and political sciences. The Annual also aims to support the teaching process and to contribute to the raising of the quality of students’ private study.

The texts should be sent electronically to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Сборникът „Философски опити“ е вече наложила се академична традиция, успешна и впечатляваща с продължителността си във времето и със съхранения творчески дух на випуските студенти, преминали през специалност Философия на Югозападния университет. Сборник „Философски опити“ е академично издание на специалност Философия в Югозападния университет и вече деветнадесет години от 2002 – 2021 г. представя постиженията на студентите по Философия и техните преподаватели в Югозападния университет. Сборникът се е превърнал в научен форум за свободно и творческо поставяне на проблемите на теоретичното философстване, за търсене и демонстриране на иновативни резултати в процеса на обучението по Философия и на изследователското откриване на актуалното и новото в хоризонта на съвременното философстване. Всеки том има своя история, в него се е отляла „звездната констелация“ от студенти и техните идеи за годината, в която е издаден. Вътре са миналите семестри, прослушаните лекции, направените курсови работи, родилите се идеи, трудно, но упорито усвоените философски системи, породили въпроси и нови проблеми, а така и довели до създаденото ново философско познание. Петнадесетте тома на сборника „Философски опити“ представят тези резултати в тематичните раздели: онтология, гносеология, философия на историята, логика, психоанализа, антична философия, немска класическа философия, философия на XIX век, постмодерна философия и др. Привличайки интересни тематични статии и на преподавателите, и на специалисти в един по-широк изследователски кръг, сборникът затвърди името и статута си на академично университетско издание и от 2020 г. се конституира като научен сборник по Философия на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU