Класиране на магистри за зимен семестър на учебната 2022/2023 г. Свали тук

 

 

Предлагани образователни програми за ОКС Магистър


Психология на управлението

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика
 • Информационен пакет
 • Учебен план
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика 
 • Учебен план

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Психология" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" продължават обучението си в магистърска програма по "Психология на управлението",  придобивайки в дадената професионална област специализирани разширени и задълбочени психологически знания по вземане на управленски решения и мотивиране на тяхното изпълнение; осъществяване на делови връзки, общуване, преговори; видове конфликти в процеса на икономическата дейност и начини за тяхното разрешаване.

Завършилите  магистърската програма  придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически консултации в областта на психологията на управлението и бизнес психологията; психодиагностика и психопрофилактика на нагласите и мотивите на личността в стопанската сфера;  целесъобразно избиране, структуриране, стандартизиране и използване на психологически инструментариум за проучване и прогнозиране.

Завършилите магистърския курс професионално се реализират като консултанти, експерти във фирми и производствени предприятия; трудови психотерапевти; служители във ведомства, които планират, организират, ръководят и оценяват трудово - производствената дейност на национално и регионално равнище.


Юридическа психология

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика
 • Учебен план
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика 
 • Учебен план

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите придобиват разширени и задълбочени психологически знания за престъпността и нейната причинна обусловеност; престъпното поведение и престъпната реализация на личността; мотивите и мотивацията на престъпното поведение; психологическите закономерности обуславящи социалната превенция; психологическите закономерности специфични за наказателното преследване на извършителите на престъпления.

Завършилите магистърския курс придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически изследвания на извършителите на престъпления; провеждане на психологически изследвания на кандидати за работа в специализираните държавни органи; психологически консултации по организацонни и управленчески проблеми на специализираните държавни органи; психологически консултации по проблемите на оперативно - издирвателната, превантивната и съдебната дейност; провеждане на съдебно - психологически изследвания и даване на съдебно - психологически експертизи.

Перспективите за професионална реализация са в психологическите лаборатории към органите на МВР; кадровите звена на специализираните държавни органи; оперативните звена на органите на МВР; пенитенциарните заведения.


Училищна психология

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика
 • Учебен план
 • Информационен пакет
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления -  4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика 
 • Учебен план
 • regular for foreign students - 3 semеsters: Information 

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Психология" по магистърска програма "Училищна психология" притежават по-разширени и по-задълбочени психологически знания от тези на бакалаврите:

 • осведоменост за съвременни методи за психологична диагностика и експериментални изследвания в училищна практика;
 • задълбочени знания за граничните състояния при нормата и патологията в избраната област;
 • осведоменост за спецификата на образованието и за психологичните проблеми на личния състав, работещ в съответната област;
 • осведоменост за научните изследвания по избраната магистърска програма у нас и по света;
 • компетентност да провежда психодиагностика и психопрофилактика на ученици и учители;
 • умения за психологично консултиране;
 • умения за създаване на публикации по данни от собствени изследвания;
 • умение за наблюдателност върху промени в поведението на учениците в различни ситуации;

Студентите, обучаващи се в магистърска програма по "Училищна психология" получават задълбочени психологически знания за педагогическия труд на учителя, за психологическите характеристики на учебната дейност; за спецификата на взаимоотношенията в училищна среда, както и за активната функция на психолога в цялостния учебно-възпитателен процес.

Завършилите магистри придобиват чрез обучението си професионални знания и умения за диагностика на талантливи деца и юноши. Те получават знания и умения за индивидуално и групово консултиране на ученици със специфични образователни потребности и на ученици с проблемно поведение; на учители и родители при нарушени взаимодействия с учениците и колегите им; знания и умения за консултиране на всички звена в системата на образованието.

Професионалната компетентност на магистрите им дава възможност за професионална реализация в различните степени на образователната система - начални училища, средни общообразователни училища, професионални гимназии и свързаните с тях институции като центрове за психо-социална рехабилитация на деца, детски педагогически стаи и други.


Криминална психология

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика
 • Учебен план
 • Информационен пакет
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления -  4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика 
 • Учебен план

 

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност  "Психология" чрез обучението си в  магистърския  курс  ще придобият  професионални умения  за психологичен анализ на криминалното поведение и изследване на извършителите на престъпления; приложни компетентности за психологично подпомагане на оперативно-издирвателната работа; конкретна психологична експертиза за диагностична и консултативна работа в досъдебното и съдебно производство и извършване на превантивна и интервенираща дейност в условията на критични ситуации, свързани с престъпна дейност.

Професионалната компетентност на магистрите им дава възможност за работа като специалисти - психолози в Института по психология на МВР и структурните звена за криминални разследания в МВР, специалисти - психолози в държавните структури за сигурност, експерти - психолози в съдебното и досъдебното производство, държавни служители в МВР и държавните агенции за сигурност.


Клинична психология

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 3 семестъра:
 • Квалификационна характеристика
 • Учебен план
 • Информационен пакет
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления -  5 семестъра:
 • Квалификационна характеристика 
 • Учебен план
 • Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Магистърската програма по "Клинична психология" е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на клиничната психология в отговор на нарастващата обществената потребност от професионални психолози, компетентни в превенцията, психологичната диагностика, подпомагане и грижа, приложени към широка популация.

Обучението  в  магистърска  програма "Клинична психология" цели чрез използване на различни академични методи и практики  да  подготви  квалифицирани специалисти с необходимите знания, умения и компетентности за осъществяване  на  превенция, диагностика  и  терапия  на  интелектуални,  когнитивни, емоционални,  социални  и  поведенчески  нарушения,  дискомфорт  или дезадаптация, приложени към всички възрасти, и да им дават възможност за пълноценна реализация в лечебни заведения (психиатрични и соматични клиники), учебни заведения (общообразователни и специални училища, ресурсни центрове), центрове за психологична и психиатрична помощ и терапия, и други звена (институции), занимаващи се с деца, юноши или възрастни с психопатологични проблеми и страдания.

Завършилите магистърска програма могат да работят като клинични психолози в сферата на здравеопазването (болнична и доболнична помощ), образованието и социалното подпомагане, но и във всяка друга сфера, изискваща компетенции за психичното функциониране на индивида в норма и патология. Магистрите по Клинична психология могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование и повишаване на качеството на живота.


Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия - Магистър (придобили квалификационна степен "Бакалавър - философ") се подготвят за  научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политически въпроси и консултанти към библиотечни и издателски центрове.

Квалификационна степен "Магистър"  дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции.

Придобилият квалификация "Магистър - философ, трябва да притежава задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел трябва да бъдат задълбочени знанията на студентите (придобили степента "Бакалавър - философ"), чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

- Инвариантните форми на мислене, лекционни курсове в областа на:

- Логика, онтология, гносеология;

- Етика, естетика;

- Социална философия, антропология, философия на науката.

Завършилият квалификационно-образователно степен "Магистър"

- да прилага придобитите знания, като методология и теория, в конкретната си дейност.

- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции и да предлага евристични, теоретични практически решения.


Философия и психоанализа

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия и психоанализа - Магистър (придобили квалификационна степен "Бакалавър - философ" или "Бакалавър - психолог") се подготвят за научно-изследователска, специализирана дейност за работа като експерти по социални въпроси, консултанти към издателски центрове и проектни дейности. По време на обучението си студентите придобиват също така знания и компетенции за прилагане на методи и техники за психодиагностична и психопрогностична дейност, за психопрофилактика, психотерапия и психоанализа.

Придобилият квалификация "Магистър - Философия и психоанализа", притежава достатъчно задълбочени и специализирани философски и психоаналитични познания, служи си със съвременни средства за комуникация, ориентира се в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студента (придобил степента "Бакалавър" по Философия или Психология следва да овладее и да задълбочи знанията, чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

 • Съвременна психоанализа, Антропология, Аналитична психология;
 • Философски теории за мисленето и познанието.

Завършилият квалификационно-образователна степен "Магистър" придобива умения за:

 • прилагане придобитите знания, като методология и теория в конкретната си професионална дейност,
 • ориентиране в съвременните научни и социални тенденции, анализиране и прилагане на евристични, теоретични и практически решения.

 Социални и културни политики в Европейския съюз

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Предназначението на специалност "Социални и културни политики в ЕС" в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, образователно-квалификационна степен "Магистър", е да отговори на рязко разширяващите се потребности от висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция, произтичащи от присъединяването на България към Европейския съюз /ЕС/. Обучението предполага професионална реализация в органите на държавната и местната власт, в културни институти, политическите партии и синдикалните организации, както и в частния или неправителствения сектор, партниращи с европейски институции и работещи в областта на социалните и културните политики в европейското пространство. Наред с това обучението създава възможности и образователни предпоставки за продължаване в докторска степен по политически и граждански науки.

Основни области на получаваните знания

Учебният план има интердисциплинарен характер. Той е насочен към получаването на знания в областта на политическите науки, науките за културата, социологията, философията и съвременната история, ориентирани към проблематиката на европейската социална и културна интеграция в нейните теоретични и практически аспекти. В учебния план е предвидено засилено чуждоезиково обучение. Обучението е ориентирано към придобиването на специализирана теоретична подготовка, както и на ключови компетенции и практически умения за реализация на политиките на ЕС в области като социалната кохезия, образованието и културата. То трябва да осигури възможности за практическо взаимодействие с институциите на ЕС, както и с европейски партньори в социалната и културната област. Учебният план е съставен така, че да бъде осъществена съгласуваност, последователност и предметна връзка между предвижданите учебни дисциплини.


Социология и антропология на религията

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи  да се помогне на студентите да изградят усет и умение за сравнителен анализ, експертно поведение в диалог между различните религии.

Дисциплините в магистърската програма "Социология и антропология на религията" изследват ролята на религията в човешките общества, както и различните пътища по които хората в историческото си развитие са търсили и търсят смисъл на своето съществуване.

Основните акценти в програмата са:

-          изграждане на усет и умения за сравнителен анализ на специфични религиозни феномени чрез използване на различни методи на изследване на връзките между религията и другите хуманитарни науки - социология, философия, психология, етнология, антропология и т.н.

-          прилагане на подход, който приема съществуването на различни религии и милиони вярващи. Този подход е предназначен да подобри разбирането на религията, а не да подкрепя или да отхвърля религиозната вяра или различни религиозни култове.

Завършилите магистърската програма "Социология и антропология на религията" могат да се реализират като активни участници в процесите на осъществяването на взаимодействие между религиозни и граждански институции по линията на образователни програми и сравнителни анализи, както и в областта на научно-изследователската работа, изготвянето на помагала за преподаване в средните училища и като консултанти в сферата на  управлението, връзки с обществеността, образование. 


Социологически изследвания и политически маркетинг

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи и практики да се изградят знания и умения на студентите за изготвяне на анкетни карти, техния обективен и точен прочит, за задълбочени анализи върху данни, за функционирането на политическия модел на управление в България, за спецификата и основните функции на институциите в страната, за формите на местното самоуправление. Всичко това се ситуира в контекста на европейските социологически и политически практики и анализи.

Чрез тази единствена по рода си магистърска програма се цели завършилите магистри да могат да се реализират като участници във взаимодействието между политически и граждански институции и организации; социолози - изследователи, участници в проекти, в работа с фондации и неформални организации, в такива области като управление, връзки с обществеността, образование, социални дейности, в различни образователни програми, както и при изготвянето на помагала за преподаване в средните училища,

Запазвайки високи критерии за фундаменталност на подготовката, обучението на магистри по социология акцентира върху практически ориентираната специализирана подготовка и върху конкретното изучаване на българското общество.

Преподавателският екип към катедра "Социология" е съставен от висококвалифицирани хабилитирани учени, които са специализирали във водещи западни научни центрове и имат богат изследователски опит. 

Социален мениджмънт и публични комуникации

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърска програма  "Социален мениджмънт и публични комуникации"за специалисти и неспециалисти от хуманитарните  и нехуманитарни специалности с едногодишен и двугодишен срок на обучение  Обучението е на български  и английски език.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи да се изградят усет и умение за управленски и комуникационни стратегии, сравнителни анализи, експертно поведение  и пр..

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

 • Ръководители на звена, дирекции и отдели в местната и държавната администрация;
 • Управляващи и изпълнителни директори;
 • Административни ръководители и ръководители в търговски дружества;
 • Ръководители в бизнес услугите и административните сектори;
 • Ръководители по управление на човешките ресурси;
 • Ръководители в бизнес услугите и административните дейности и др.;
 • Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност;
 • Ръководители реклама и  връзки с обществеността;
 • Ръководители в областта на информационните и комуникационни технологии.

Квалификационната характеристика на програмата "Социален мениджмънт и публични комуникации" е съобразена с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно -квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Преподавателският екип  е съставен от висококвалифицирани хабилитирани учени, които са специализирали във водещи западни научни центрове и имат богат изследователски опит.


Практическа философия

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • Конспект за Държавен изпит (специалисти) --> Свали
 • редовно - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • Конспект за Държавен изпит (неспециалисти) --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Магистърската програма "Практическа философия" има интердисциплинарен характер и е крачка напред в процеса на приобщаване към съвременната тенденция на практическа употреба на философските знания, методи и техники във всекидневния живот. В нея особен акцент е положен върху така нареченото "философско консултиране" (philosophical councelling). Програмата цели да задълбочи, обогати и допълни теоретичната подготовка по философия, като предостави знания и умения с широк спектър на практическа приложимост. Така се подготвят специалисти за успешна реализация в различни сфери на обществения живот, както и консултанти по личностно развитие и ориентиране. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, овладяване на умения и натрупване на капацитет за научно-изследователска и/или научно-приложна дейност, формиране на личностни, необходими за работа в условията на усложняващия се и бързо променящ се съвременен свят.

 

Гражданско образование

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • редовно - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Магистърската програма "Гражданско образование" си поставя за основна цел да подготви специалисти по темата за гражданското общество и гражданското образование, за тяхната връзка с политическото. Чрез учебния план на магистърската програма може да се навлезе задълбочено в различните аспекти на проблематиката.

За да се даде възможност на хора с различна предварителна образователна подготовка да се включат в магистърската програма тя се предлага в 2 варианта, различни по съдържание и срок на обучение:

 • Магистратура със срок от  два семестъра, която е предназначена за завършили бакалавърска степен по Политически науки.
 • Магистратура със срок от четири семестъра за тези, които са завършили бакалавърска програма от друго професионално направление.

Магистърската програма е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на образованието в България от гледна точка на задълбочаването на обучението по гражданско образование. Предназначението на магистърската програма "Гражданско образование" е да отговори на все по-разширяващата се потребност от практическа приложимост на теоретичните знания за политическата система и политическите процеси. Завършилите тази магистърска степен придобиват знания, компетенции и практически умения за успешно личностно развитие, както и способности и нагласи за дейност в училища, в различни национални  и международни институции, неправителствени организации, масмедии, в различни органи на властта, както и в граждански структури.

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU