Предлагани образователни програми за ОКС Бакалавър


Психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Към настоящия момент обучението по специалност "Психология" се провежда по бакалавърска и магистърска програма в редовна и в задочна форма на обучение. Същевременно се реализира и обучение по третата степен "доктор".

Целим обучението в катедра Психология да подготвя кадри, които притежават научни знания за компонентите на човешката психика, за методите и техниките при извършване на психо-диагностична, психо-прогностична, и психо-консултативна дейност. Да притежават широки познания за съвременни теоретични конструкти в  закономерностите на психичния живот на човека, да познава механизмите, свързани с формиране на личността - при различни възрастови периоди, обществени условия и при различни социални ситуации както и да притежават задълбочени знания за психичните особености и проблеми на дадена социална група от хора (работещи в областта на образованието, правораздаването, здравеопазването, в сферата на управлението и др.). Същевременно трябва да формират у себе си комплекс от професионално значими умения за психодиагностика и психопрофилактика, за подготвяне на публикации, организиране на научни форуми, за работа в екип и др. с цел прилагане на знанията в социалната практика.


Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите в специалност "Социология" получават познания във фундаментални  общосоциологически и частни социологически дисциплини като: история на социологията, количествени и качествени методи в социологията, социална статистика, социология на образованието, социология на политиката, социология на културата, социология на религиите, социология на рекламата, социология на отклоняващото се поведение, етносоциология, евроинтеграция, модерна демокрация мн. др.

Характерно за обучението по социология в ЮЗУ "Н. Рилски" е въвеждането на практическо обучение,  летен социологически стаж, който се осъществява в Териториалното Статистическо Бюро, Благоевград и в други регионални статистически бюра. Чрез него студентите получават практически умения за събиране и анализ на емпирична социологическа и статистическа информация.

Спецификата на специалността, съчетана оптимално със съответните личностни качества позволява успешна реализация в престижни сфери на обществените отношения и йерархия, като:   държавни и обществени институти,  учреждения и организации,  социална политика,  бизнес, медии, политика,  политически и международни отношения и др.

Студентите, завършили "Социология", са специалисти, които могат да анализират функционирането на основни компоненти в обществената система. Същевременно те са подготвени за научно-изследователска, политическа, журналистическа, административна и друга специализирана дейност, като социолози към фирми, медии, библиотечни или издателски центрове.


Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия се подготвят за преподавателска, научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политическа и философска литература към библиотечни и издателски центрове.

Специалността Философия дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като политика, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции.

Придобилият квалификация бакалавър по философия, трябва да притежава задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студентите трябва да овладеят понятийния апарат, методологичния подход и основните знания в областта на:

- история на античната и съвременна философия;

- логика, етика, естетика, онтология, гносеология;

- социална философия, философия на историята, антропология, философия на науката;

- усвояване на съвременен чужд език.

Завършилият специалността философия трябва да умее:

- да прилага придобитите знания в конкретната си дейност;

- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции, да ги анализира и да  предлага еврастични, теоретични практични решения.


Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

  • Редовно - 8 семестъра
  • Квалификационна характеристика --> Свали
  • Учебен план --> Свали
  •  Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението на студентите от специалност "Политология" има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на обществена, проучвателна, публицистична, административна и други специализирани дейности, свързани с политическата сфера. Придобилият квалификация "Бакалавър" по Политология трябва да притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, да се ориентира свободно в информацията за световната политика и международните отношения като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по Политология дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като социално управление, наука, образование, комуникации; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Студентите, след обучението си в специалност "Политология" биха могли да работят като: професионални политици; служители и консултанти към различни органи на централната държавна власт, както и в органите на местното самоуправление; политически анализатори в печатните и електронните медии; служители и консултанти към политически партии, неправителствени организации, в международни публични органи; консултанти в рамките на частния сектор.

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU