spear logo

 

Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research (SPEAR)/ Проектът SPEAR (Подкрепа и въвеждане на планове за равнопоставеност между жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност) 

https://gender-spear.eu/

МАТЕРИАЛИ/ DOCUMENTS

SPEAR →Тук/ Download

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г. / NATIONAL STRATEGY FOR PROMOTING EQUALITY OF WOMEN AND MEN 2021-2030 Тук

Закон за равнопоставеност на жените и мъжете 2016/ Law on Equality of Women and Men 2016 Тук

Европейски институт за равенство между половете/ European Institute for Gender Equality (EIGE)Тук

2021 report on gender equality in the EU → Download

Gender equality in the workplace Download

The Gender Equality Strategy 2020-2025Download 

 

ПУБЛИКАЦИИ/ PUBLICATIONS ON GE

Статии от членове на екипа/ Team members' publications:

Петя Пачкова, Жените в политическия елит на България/ Petya Pachkova, Women in the Bulgarian Political EliteТук

Петя Пачкова, Женската политическа амбиция/ Petya Pachkova, Womеn Political AmbitionТук

Gergana Popova, From the Heroine of Labour to the Mother-Heroine Download

Петя Пачкова, Дискриминация в труда и политика/ Petya Pachkova, The Discrimination at Work and Politics Тук

 

Статии на други автори/ Publications of other scholars:

Tatyana Vasileva Petkova, Bulgarian Jewish Women and Scientific Knowledge Download

Петър Воденичаров, За пола, джендъра и сексизма в българската култура и език/ Petar VODENICHAROV, ON SEX, GENDER AND SEXISM IN THE BULGARIAN CULTURE AND LANGUAGE Тук

Петър Воденичаров, Зад фасадата на държавния феминизъм: премълчаните жени във вестник „Работническо дело"/ Petar VODENICHAROV, Behind the facade of state feminism: the silent women in the newspaper "Rabotnichesko Delo" Тук

 

ПРОУЧВАНИЯ И РЕЗУЛТАТИ/ SURVEYS AND RESULTS

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТНЕОФИТ РИЛСКИ”: ПЛАН ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПОЛОВЕТЕТук/ SOUTH-WEST UNIVERSITY “NEOFIT RILSKI”: GENDER EQUALITY PLAN Download

Въпросник за "Равенство на половете в социалните отношения и науката"/ Questionnaire on "Gender Equality in Social Relations and Science": 

https://docs.google.com/forms/d/1ra48hbJbAEpVwS5aZEY_U05xmKLtokzRVPlcpCeHhLE/edit?usp=sharing

Въпросник към Деканските ръководства за "Равенство на половете в социалните отношения и науката"/ Questionnaire to the Deans on "Gender Equality in Social Relations and Science"  Тук

Онлайн проучване "Равенство на половете". Резултати  Тук / Online Survey "Gender Equality". Results Download

 

НОВИНИ И СЪБИТИЯ

 

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU