Предлагани образователни програми за ОНС Доктор

Педагогическа и възрастова психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението в образователната и научна степен доктор по "Педагогическа и възрастова психология", се базира на научния потенциал на преподавателския състав в катедра Психология. Програмата има за цел да въведе бъдещите изследователи на теорията за развитието и изследванията на децата, юношите и възрастните. С нея се цели да се даде възможност на докторантите да приложат на практика научната теория в сферата на образованието, културното многообразие, физическо и психическо развитие, грамотността, академичните постижения, познавателния процес, насърчаването и развитието на междуличностните и междугруповите отношения, превенцията на риска в живота на децата и юношите, мозъчните процеси в обучението, емоционалното, моралното и когнитивното развитие. Докторантите имат възможност да представят емпирични доказателства за езиковото развитие, когнитивното развитие, социално и нравствено развитие и културните различия, които активно да защитят в дисертационната си разработка.

Трудова и организационна психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението в образователната и научна степен доктор по "Трудова и организационна психология", се базира на научния потенциал на преподавателския състав в катедра Психология и неограничените възможности, които предлага обзаведения със съвременни компютъризирани методики Лабораторен комплекс за психологични изследвания.

Обучението се осъществява, от една страна, съобразно настъпващите динамични промени, свързани с обективното отпадане на едни, усъвършенстването на други и възникването на трети професии и специалности, а от друга - съобразно динамичните промени в структурата на личността (потребности и ценности) в съвременните социално-икономически условия.

Чрез обучението в образователната и научната степен доктор по тази специалност, докторантите ще получат и затвърдят не само необходимите теоретични знания за управленското и изпълнителското трудово поведение на хората, но и ще имат  възможност за реализация на основните практически умения при формулиране на свързаните с научния проблем цел, задачи и статистически хипотези. Извършената изследователска работа и най-вече демонстрираните умения при нейната защита, са обективно доказателство за наличие на практически умения за провеждане на експериментална работа, съобразно основните задачи на трудовата психология и професионалната психодиагностика.

Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението на докторантите от специалност "Социология" има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на изследователска, аналитична, обществена, проучвателна, експертна, административна и други специализирани дейности, свързани с обществената сфера и дейностите в нея. В подготовката на докторантите по социология се поставя акцент върху дълбочината на познанията и умението критично да се използват знанията за осъществяване на професионални анализи, извършване на сравнения, даване на експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за процесите в обществото и в различните институции. Специално внимание се отделя на формирането на докторантите като учени с висока езикова и комуникационна култура. Това е необходимо с оглед на спецификите на региона, в който се намира ЮЗУ "Неофит Рилски", и с процесите на глобализация и задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския съюз.

Образователно-квалификационната степен "Доктор" по Социология дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, образование, комуникации, социално управление; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Индивидуалният учебен план съдържа необходими за подготовката изпити, основните аспекти на научно-изследователската работа, както и преподавателската дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават периодично от Факултетния съвет. Всеки докторант и неговият научен ръководител подготвят индивидуален план за подготовка на докторанта, който се обсъжда в катедрата и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

История на философията

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Специалност "Философия" предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "История на философията". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.

Целта на докторантурата по научната специалност "История на философията" е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на духовността в България.

Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с богата историкофилософска култура.

Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на епохата.

Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на философията. В духа на изискванията на Болонския процес преподавателите от Философския факултет последователно работят за задълбочено усвояване от страна на докторантите на систематизирани знания в областта на историята на философията и за овладяване на основните умения и методи за самостоятелни научни изследвания. Това е част от нашето вписване в духа на Европа. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена важност предвид спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на България като член на Европейския съюз.

Докторантите се подготвят за работа с класически текстове. Тяхната практика е теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на програмата.

Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и мн.др.

Програмата се ръководи от мотото: липсата на първите 7 години във възпитанието е беда; липсата на първите 2700 години в образоваността е трагедия.

Съвременни философски теории

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Специалност "Философия" предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "Съвременни философски теории". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.

Целта на докторантурата по научната специалност ""Съвременни философски теории" е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на духовността в България.

Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с богата историкофилософска култура.

Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на епохата. Спецификата на предлаганата докторска програма се състои в акцента върху херменевтичната, феноменологичната и екзистенциалната определеност на съвременното философско мислене. Вярно е, че за Съвременните философски теории има различни разбирания, както и че към тях има различни подходи. Най-общо те биха могли да се специфицират като утвърдените и евристични методи на изследване: екзистенциализъм, персонализъм, философия на езика, философия на науката, постмодернизъм и др.

Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на съвременните философски теории. В духа на изискванията на Болонския процес преподавателите от Философския факултет последователно работят за задълбочено усвояване от страна на докторантите на систематизирани знания в областта на съвременните философки теории и за овладяване на основните умения и методи за самостоятелни научни изследвания. Това е част от нашето вписване в духа на съвременна Европа. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена важност предвид спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на България като член на Европейския съюз.

Докторантите се подготвят за работа с класически текстове. Тяхната практика е теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на програмата.

Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и мн. др.

Социална философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Целта на обучението по тази програма е да осигури специалисти по социална философия за потребностите на академичната и извънакадемичната среда. В рамките на докторантската програма се придобива теоретична и практическа подготовка, умения и компетентност, както и изследователска култура в областта на социалната философия. При обучението на докторантите се поставя специален акцент върху изграждането на способности за критическо мислене и интерпретация, за оценяване и синтез на нови идеи във философските изследвания на обществото.

Обучението на докторантите се осъществява чрез индивидуални планове. В тях се включва както обучение по теми и области на социалната философия, така и по методология на научното познание. В учебната програма е предвидено чуждоезиково обучение и обучение по информационни технологии. В рамките на докторската програма съществуват възможности за специализации в европейски университети.

Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2023 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Основна цел на програмата е докторантите да изградят умения за анализ на политическите процеси, за експертна и научна дейност. Придобилият квалификация "доктор по политология" притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, компетентности и умения, за да може да се ориентира свободно в информацията, събитията и тенденциите в българската и световната политика, като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки, и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователната и научна степен "Доктор по политология" дава възможност за успешна реализация в различни области на обществения живот: като социално управление, наука, образование, комуникации; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Индивидуалният учебен план съдържа необходимите за подготовка изпити, основните аспекти на научноизследователската работа, както и преподавателска дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават периодично от Факултетния съвет. Всеки докторант и неговият научен ръководител изготвят индивидуален план за подготовка на докторанта, който се обсъжда в катедрата и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU