Предлагани образователни програми за ОНС Доктор

Педагогическа и възрастова психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението в образователната и научна степен доктор по "Педагогическа и възрастова психология", се базира на научния потенциал на преподавателския състав в катедра Психология. Програмата има за цел да въведе бъдещите изследователи на теорията за развитието и изследванията на децата, юношите и възрастните. С нея се цели да се даде възможност на докторантите да приложат на практика научната теория в сферата на образованието, културното многообразие, физическо и психическо развитие, грамотността, академичните постижения, познавателния процес, насърчаването и развитието на междуличностните и междугруповите отношения, превенцията на риска в живота на децата и юношите, мозъчните процеси в обучението, емоционалното, моралното и когнитивното развитие. Докторантите имат възможност да представят емпирични доказателства за езиковото развитие, когнитивното развитие, социално и нравствено развитие и културните различия, които активно да защитят в дисертационната си разработка.

Трудова и организационна психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението в образователната и научна степен доктор по "Трудова и организационна психология", се базира на научния потенциал на преподавателския състав в катедра Психология и неограничените възможности, които предлага обзаведения със съвременни компютъризирани методики Лабораторен комплекс за психологични изследвания.

Обучението се осъществява, от една страна, съобразно настъпващите динамични промени, свързани с обективното отпадане на едни, усъвършенстването на други и възникването на трети професии и специалности, а от друга - съобразно динамичните промени в структурата на личността (потребности и ценности) в съвременните социално-икономически условия.

Чрез обучението в образователната и научната степен доктор по тази специалност, докторантите ще получат и затвърдят не само необходимите теоретични знания за управленското и изпълнителското трудово поведение на хората, но и ще имат  възможност за реализация на основните практически умения при формулиране на свързаните с научния проблем цел, задачи и статистически хипотези. Извършената изследователска работа и най-вече демонстрираните умения при нейната защита, са обективно доказателство за наличие на практически умения за провеждане на експериментална работа, съобразно основните задачи на трудовата психология и професионалната психодиагностика.

Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението на докторантите от специалност "Социология" има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на изследователска, аналитична, обществена, проучвателна, експертна, административна и други специализирани дейности, свързани с обществената сфера и дейностите в нея. В подготовката на докторантите по социология се поставя акцент върху дълбочината на познанията и умението критично да се използват знанията за осъществяване на професионални анализи, извършване на сравнения, даване на експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за процесите в обществото и в различните институции. Специално внимание се отделя на формирането на докторантите като учени с висока езикова и комуникационна култура. Това е необходимо с оглед на спецификите на региона, в който се намира ЮЗУ "Неофит Рилски", и с процесите на глобализация и задълбочаване на интеграцията на България като член на Европейския съюз.

Образователно-квалификационната степен "Доктор" по Социология дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, образование, комуникации, социално управление; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Индивидуалният учебен план съдържа необходими за подготовката изпити, основните аспекти на научно-изследователската работа, както и преподавателската дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават периодично от Факултетния съвет. Всеки докторант и неговият научен ръководител подготвят индивидуален план за подготовка на докторанта, който се обсъжда в катедрата и след одобрение се взема решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

История на философията

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Специалност "Философия" предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "История на философията". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.

Целта на докторантурата по научната специалност "История на философията" е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на духовността в България.

Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с богата историкофилософска култура.

Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на епохата.

Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на философията. В духа на изискванията на Болонския процес преподавателите от Философския факултет последователно работят за задълбочено усвояване от страна на докторантите на систематизирани знания в областта на историята на философията и за овладяване на основните умения и методи за самостоятелни научни изследвания. Това е част от нашето вписване в духа на Европа. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена важност предвид спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на България като член на Европейския съюз.

Докторантите се подготвят за работа с класически текстове. Тяхната практика е теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на програмата.

Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и мн.др.

Програмата се ръководи от мотото: липсата на първите 7 години във възпитанието е беда; липсата на първите 2700 години в образоваността е трагедия.

Съвременни философски теории

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2026 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Специалност "Философия" предлага програма за обучение на докторанти в образователната и научна степен "Доктор" в научната специалност "Съвременни философски теории". Програмата е предназначена за магистри, които са завършили философия, но също така и широк кръг хуманитарни специалности. В определени области и проекции тя е подходяща и за студенти от природо-научните специалности.

Целта на докторантурата по научната специалност ""Съвременни философски теории" е да бъдат подготвени висококвалифицирани и с достатъчен научен потенциал кадри, които със знания и научно-изследователски умения да допринасят за развитието на духовността в България.

Програмата цели развитие на иновативно теоретичното мислене, подплатено с богата историкофилософска култура.

Използват се съвременни изследователски подходи, методи и форми на философстване. Чрез обучението се осигурява разширяване на фундаменталната теоретико-професионална подготовка чрез разработване на дисертационен труд по основополагащ или приложен проблем за науката и обществената практика в съответствие с високите съвременни изисквания и необходимостта от непосредствено обвързване на научната теория с духовните предизвикателства на епохата. Спецификата на предлаганата докторска програма се състои в акцента върху херменевтичната, феноменологичната и екзистенциалната определеност на съвременното философско мислене. Вярно е, че за Съвременните философски теории има различни разбирания, както и че към тях има различни подходи. Най-общо те биха могли да се специфицират като утвърдените и евристични методи на изследване: екзистенциализъм, персонализъм, философия на езика, философия на науката, постмодернизъм и др.

Целта на философската колегия в ЮЗУ е да утвърди докторантурата като основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри в областта на съвременните философски теории. В духа на изискванията на Болонския процес преподавателите от Философския факултет последователно работят за задълбочено усвояване от страна на докторантите на систематизирани знания в областта на съвременните философки теории и за овладяване на основните умения и методи за самостоятелни научни изследвания. Това е част от нашето вписване в духа на съвременна Европа. Акцентът при обучението на докторанти се поставя и върху изграждането на способности за критическо философстване, оценяване и синтез на новите глобалистки и постмодерни идеи, интерпретации и подходи във философските изследвания. Внимание се отделя на формирането на докторантите като млади учени, притежаващи способността свободно да комуникират с колеги от професионалната общност, както и с по-широка аудитория. Последното е от особена важност предвид спецификите на региона и, по-общо, нивото на развитието на България като член на Европейския съюз.

Докторантите се подготвят за работа с класически текстове. Тяхната практика е теоретичното изследване. Формирането на иновативно мислене е основен приоритет на програмата.

Защитили докторска степен могат да се реализират в много области на съвременния живот у нас и чужбина: наука, образование, културна сфера, управленски дейности, проектна дейност и мн. др.

Социална философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2022 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Целта на обучението по тази програма е да осигури специалисти по социална философия за потребностите на академичната и извънакадемичната среда. В рамките на докторантската програма се придобива теоретична и практическа подготовка, умения и компетентност, както и изследователска култура в областта на социалната философия. При обучението на докторантите се поставя специален акцент върху изграждането на способности за критическо мислене и интерпретация, за оценяване и синтез на нови идеи във философските изследвания на обществото.

Обучението на докторантите се осъществява чрез индивидуални планове. В тях се включва както обучение по теми и области на социалната философия, така и по методология на научното познание. В учебната програма е предвидено чуждоезиково обучение и обучение по информационни технологии. В рамките на докторската програма съществуват възможности за специализации в европейски университети.

Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2023 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Основна цел на програмата е докторантите да изградят умения за анализ на политическите процеси, за експертна и научна дейност. Придобилият квалификация "доктор по политология" притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, компетентности и умения, за да може да се ориентира свободно в информацията, събитията и тенденциите в българската и световната политика, като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки, и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователната и научна степен "Доктор по политология" дава възможност за успешна реализация в различни области на обществения живот: като социално управление, наука, образование, комуникации; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Индивидуалният учебен план съдържа необходимите за подготовка изпити, основните аспекти на научноизследователската работа, както и преподавателска дейност. В учебния план на всеки докторант се включва и езикова подготовка, която се реализира чрез самостоятелна работа и участие в курсове и семинари. Учебните планове се утвърждават периодично от Факултетния съвет. Всеки докторант и неговият научен ръководител изготвят индивидуален план за подготовка на докторанта, който се обсъжда в катедрата и след одобрение се взима решение за утвърждаване от Факултетния съвет.

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU