ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ СЕМИНАР КЪМ ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

- Бианка Равначка, началник отдел РЗИ, Благоевград: „Здравословният начин на живот: традиции и предизвикателства“, 15.03.2018 г.

- Тодор Капитанов, редовен докторант, Катедра Социология: „Синдикалното движение в български условия“, 26.03.2018 г.

- prof. Ardian Turku, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, Albania: “Inclusive Education”, 08.05.2018 г.

- Владислава Ленджова – редовен докторант, Катедра „Социология“: „Помаците като етнокултурна общност и политики към тях“, 28.05.2018 г.

- д-р Валбона Муча, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, Albania: “Насилието над жени“, 4.10.2018 г.

- ас. Али Емре Елден и ас. Атакан Йилмаз, Истанбул, Есенюрт университет, Турция: “Научихме депортацията от нашите съседи! Насилие, травма и колективна памет в балканските държави през десетилетието 1912-1923 г.“, 28.11.2018 г.

- проф. Александър Осипов, Руски Държавен Педагогически Университет „А. И. Херцен”, Санкт Петербург, Русия: “Социологията в Русия - състояние и предизвикателства“, 5.12.2018 г.

- доц. д-р Марио Маринов, проф. д.н. Добринка Пейчева, гл. ас. д-р Ангел Цветков, ас. д-р Диляна Керанова, докт. Владислава Ленджова, докт. Гергина Шипочка, Катерина Каламадевска, Михаела Бозаджийна - Кръгла маса: „Религиозни общности и нови религиозни движения в съвременното общество, 5.12.2018 г.

- докт. Теодор Тодоров: “Политическата класа в България и нейното формиране“, 28.01.2019 г.

- проф. д-р Лазар Стосич, Сръбска академия на науките: “Дигитализация, дигитални умения и нови медии“, 28.02.2019 г.

- докт. Владислава Ленджова „Българският модел на интеграция – политически елит, народопсихология и миграция“, 18.03.2019 г.

- доц. д-р Марио Маринов: „Тенденции в развитието на новите религиозни движения“, 15.04.2019 г.

- проф. д-р Валентина Маринеску, Букурещки университет, Румъния: „Медийни представи за професията на социалния работник в Румъния“, 13.05.2019 г.

- доц. д-р Марио Маринов - Участието на ЮЗУ в международните конференции: “Преомагьосване на света: духовности и религии в третото хилядолетие“, Торино, 5-7 септември 2019 г. и Първа европейска конференция за религиозен диалог и сътрудничество”, Струга, 14-17 октомври 2019 г., 28.10.2019 г.

- гл. ас. д-р Георги Величков, Катедра “Философия“: “Проблемът за доброто и злото в учението на Блажени Августин“, 04.11.2019 г.

- Елица Калпачка, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград, Любка Костадинова, секретар на Местната комисия за борба с трафик на хора – Благоевград (МКБТХ) - Дискусионен форум: „Система от мерки за противодействие на трафика на хора. Социална и икономическа интеграция на пострадалите лица в България”, 16.12.2019 г.

- доц. д-р Ангел Цветков: „Светогледните системи и тяхната социална екстраполация“, 13.01.2020 г.

Научни семинари

КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

От 2016 година катедра "Философски и политически науки" организира постоянен академичен семинар, на който преподавателите и докторантите от катедрата представят своите научни разработки.

ПОСТОЯНЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР КЪМ КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Семинари, проведени през 2019-2020 г.:

24 февруари 2020 г. Публична академична лекция на доц. д-р Гергана Попова на тема: "Човекът-симулакрум: бъдещето на човека в перспективата на Бодрияр".

16 декември 2019 г. Научен семинар на тема: "120 години от рождението на Фридрих фон Хайек и Ърнест Хемингуей и 25 години от смъртта на сър Карл Попър" с доклади на доц. д-р Камен Лозев и докторант Николай Ценков.

18 ноември 2019 г.  Научен семинар на тема: "Местни избори 2019 година (Моят личен опит)" с доклади на докторантите от катедрата, участвали в изборите.

1 април 2019 г.  Публична академична лекция на Н. Пр. д-р Якуб Юсеф Ал-Атики на тема: „Ролята на Държавата Кувейт при разрешаване на конфликти в района на Близкия Изток“.

18 март 2019 г.: "Петдесет години след Карл Ясперс", доклад на редовен докторант Петър Димков; "Сто години след Ньойския договор", доклад на редовен докторант Димитър Вучев; "Двеста години от публикуването на "Светът като воля и представа от Артур Шопенхауер" доклад на доц. Камен Лозев

АРХИВ

Семинари, проведени през периода 2016-2018 г. --> СВАЛИ

http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/philosophy/departments/philosophy/conference.aspx

Конференции на Катедра „Философия“

Подробна информация за проекти, конференции и мероприятия, организирани от Катедра "Философия", Център за немски идеализъм и Център по философия и психоанализа към Философски факултет може да намерите на следните страници:

 

Конференции, семинари и кръгли маси, организирани от Катедра "Философия":

 

 Име на конференцията: Национална конференция „Тематични и ценностни модели в образованието по философия

Дата: 10-11.05.2019

Име на конференцията: Национална конференция „Човекът: Рационални концепти и морални дилеми

Дата: 29-30.05.2019

Име на конференцията: Национална конференция „Ролята на философските изследвания в университетската образованост

Дата: 27.11.2018

Име на конференцията: Национална конференция „Иновативни методи в преподаването по философия

Дата: 13-14.04.2018

Име на конференцията: Национална конференция „Свободата – възможна и невъзможна

Дата: 16-17.05.2018

Име на конференцията: Национална конференция „В границите и отвъд границите на съзнанието“

Дата: 11-11. V.2017

Име на конференцията: Национална конференция „Назад към метафизиката“

Дата: 12-13. V.2016

Име на конференцията: Национална конференция „Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано“

Дата: 21-22. IV.2016

Име на семинар: Нови пътища в съвременната метафизика - Юбилеен семинар в чест на проф. дфн Валентин Канавров

Дата: 30.XI.2015

Име на конференцията: Национална конференция „Кино & Философия“

Дата: 05-06. XI.2015

Име на конференцията: Национална конференция „Феноменологичното мислене“

Дата: 04-05. V. 2015

Име на конференцията: Национална конференция „Изборът - философски и психоаналитични проблеми“

Дата: 29-30. IV. 2015

Име на конференцията: Национална конференция „Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал“

Дата: 28. IV. 2014

Име на конференцията: Национална конференция с международно участие „Фантастични визуализации в изкуството“

Дата: 18-19. X. 2013

Име а конференцията: Национална конференция „Метафизическо и постметафизическо мислене“

Дата: 15-16. V. 2013 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Философският глобализъм на Хегел“

Дата: 16-17. V. 2012 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции“

Дата: 01-02. VI. 2011 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Измерения на фантастичното в съвременността“

Дата: 14-15. V. 2011 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Модели на философско мислене“

Дата: 20. V. 2009 г.

Име на конференцията: Национална конференция „Слово и свят в творчеството на Дж.Р.Р.Толкин“

Дата: 16.V.2009 г.

Име на конференцията: Национална конференция „Трансцендентални езици на метафизиката“

Дата: май 2009

Име на конференцията: Национална конференция „Философия и езотерика“

Дата: 15-16.V. 2008 г.

http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/philosophy/departments/philosophy/conference.aspx?lang=en

Conference

Conferences, seminars and workshops organized by the Department of Philosophy:

 

Name of conference: Thematic and value models in Philosophical Education

Date: 10-11.05.2019

Name of conference: The Human being: Rational concepts and moral dilemmas

Date: 29-30.05.2019

Name of conference: The role of philosophical researches in academic educational space

Date: 27.11.2018

Name of conference: Innovational methods in teaching philosophy

Date: 13-14.04.2018

Name of conference: Freedom – possible or impossible

Date: 16-17.05.2018

Name of conference: In and Beyond the boundaries of Consciousness

Date: 11-12.V.2017

Name of conference: Back to Metaphysics

Date: 12-13.V.2016

Name of conference: Transcendental consciousness versus phenomenological unconscious

Date: 21-22.IV.2016

Name of seminar: New Ways in Contemporary Metaphysics - Scientific seminar, dedicated to Prof. ScD Valentin Kanawrow

Date: 30.11.2015

Name of conference: Cinema & Philosophy

Date: 05.-06.11.2015

Name of conference: The Phenomenological Thinking

Date: 04.-05. V. 2015

Name of conference: The Choice - Philosophical and Psychoanalytical Problems

Date: 23.-24. IV. 2015

Name of conference: Transcendental Thinking and Transcendental Ideal

Date: 28. IV. 2014

Name of conference: Fantastic Visualizations in Art

Date: 18-19. X. 2013

Name of conference: Metaphysical and Postmetaphysical Thinking

Date: 15-16. V. 2013

Name of conference: The Philosophical Globalism of Hegel

Date: 16-17. V. 2012

Name of conference: Heidegger the Abyss. Some alternative Receptions

Date: 01-02. VI. 2011

Name of conference: Dimensions of Fantastic today

Date: 14-15. V. 2011

Name of conference: Models of Philosophical Thinking

Date: 20. V. 2009

Name of conference: Word and World in J. R. R. Tolkien's Works

Date: 16.V.2009

Name of conference: Transcendental Languages of Metaphysics

Date: may 2009

Name of conference: Philosophy and Esoteric

Date: 15-16.V. 2008

Name of conference: Psychoanalysis

Date: November 2006

For more information please visit:

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU