ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩИЯ СЕМИНАР КЪМ ЛАБОРАТОРИЯТА ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

- Бианка Равначка, началник отдел РЗИ, Благоевград: „Здравословният начин на живот: традиции и предизвикателства“, 15.03.2018 г.

- Тодор Капитанов, редовен докторант, Катедра Социология: „Синдикалното движение в български условия“, 26.03.2018 г.

- prof. Ardian Turku, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, Albania: “Inclusive Education”, 08.05.2018 г.

- Владислава Ленджова – редовен докторант, Катедра „Социология“: „Помаците като етнокултурна общност и политики към тях“, 28.05.2018 г.

- д-р Валбона Муча, University of Elbasan “Aleksander Xhuvani”, Elbasan, Albania: “Насилието над жени“, 4.10.2018 г.

- ас. Али Емре Елден и ас. Атакан Йилмаз, Истанбул, Есенюрт университет, Турция: “Научихме депортацията от нашите съседи! Насилие, травма и колективна памет в балканските държави през десетилетието 1912-1923 г.“, 28.11.2018 г.

- проф. Александър Осипов, Руски Държавен Педагогически Университет „А. И. Херцен”, Санкт Петербург, Русия: “Социологията в Русия - състояние и предизвикателства“, 5.12.2018 г.

- доц. д-р Марио Маринов, проф. д.н. Добринка Пейчева, гл. ас. д-р Ангел Цветков, ас. д-р Диляна Керанова, докт. Владислава Ленджова, докт. Гергина Шипочка, Катерина Каламадевска, Михаела Бозаджийна - Кръгла маса: „Религиозни общности и нови религиозни движения в съвременното общество, 5.12.2018 г.

- докт. Теодор Тодоров: “Политическата класа в България и нейното формиране“, 28.01.2019 г.

- проф. д-р Лазар Стосич, Сръбска академия на науките: “Дигитализация, дигитални умения и нови медии“, 28.02.2019 г.

- докт. Владислава Ленджова „Българският модел на интеграция – политически елит, народопсихология и миграция“, 18.03.2019 г.

- доц. д-р Марио Маринов: „Тенденции в развитието на новите религиозни движения“, 15.04.2019 г.

- проф. д-р Валентина Маринеску, Букурещки университет, Румъния: „Медийни представи за професията на социалния работник в Румъния“, 13.05.2019 г.

- доц. д-р Марио Маринов - Участието на ЮЗУ в международните конференции: “Преомагьосване на света: духовности и религии в третото хилядолетие“, Торино, 5-7 септември 2019 г. и Първа европейска конференция за религиозен диалог и сътрудничество”, Струга, 14-17 октомври 2019 г., 28.10.2019 г.

- гл. ас. д-р Георги Величков, Катедра “Философия“: “Проблемът за доброто и злото в учението на Блажени Августин“, 04.11.2019 г.

- Елица Калпачка, заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград, Любка Костадинова, секретар на Местната комисия за борба с трафик на хора – Благоевград (МКБТХ) - Дискусионен форум: „Система от мерки за противодействие на трафика на хора. Социална и икономическа интеграция на пострадалите лица в България”, 16.12.2019 г.

- доц. д-р Ангел Цветков: „Светогледните системи и тяхната социална екстраполация“, 13.01.2020 г.

Научни семинари

КАТЕДРА "ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ"

От 2016 година катедра "Философски и политически науки" организира постоянен академичен семинар, на който преподавателите и докторантите от катедрата представят своите научни разработки.

ПОСТОЯНЕН АКАДЕМИЧЕН СЕМИНАР КЪМ КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Семинари, проведени през 2019-2020 г.:

24 февруари 2020 г. Публична академична лекция на доц. д-р Гергана Попова на тема: "Човекът-симулакрум: бъдещето на човека в перспективата на Бодрияр".

16 декември 2019 г. Научен семинар на тема: "120 години от рождението на Фридрих фон Хайек и Ърнест Хемингуей и 25 години от смъртта на сър Карл Попър" с доклади на доц. д-р Камен Лозев и докторант Николай Ценков.

18 ноември 2019 г.  Научен семинар на тема: "Местни избори 2019 година (Моят личен опит)" с доклади на докторантите от катедрата, участвали в изборите.

1 април 2019 г.  Публична академична лекция на Н. Пр. д-р Якуб Юсеф Ал-Атики на тема: „Ролята на Държавата Кувейт при разрешаване на конфликти в района на Близкия Изток“.

18 март 2019 г.: "Петдесет години след Карл Ясперс", доклад на редовен докторант Петър Димков; "Сто години след Ньойския договор", доклад на редовен докторант Димитър Вучев; "Двеста години от публикуването на "Светът като воля и представа от Артур Шопенхауер" доклад на доц. Камен Лозев

АРХИВ

Семинари, проведени през периода 2016-2018 г. --> СВАЛИ

http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/philosophy/departments/philosophy/conference.aspx

Конференции на Катедра „Философия“

Подробна информация за проекти, конференции и мероприятия, организирани от Катедра "Философия", Център за немски идеализъм и Център по философия и психоанализа към Философски факултет може да намерите на следните страници:

 

Конференции, семинари и кръгли маси, организирани от Катедра "Философия":

 

 Име на конференцията: Национална конференция „Тематични и ценностни модели в образованието по философия

Дата: 10-11.05.2019

Име на конференцията: Национална конференция „Човекът: Рационални концепти и морални дилеми

Дата: 29-30.05.2019

Име на конференцията: Национална конференция „Ролята на философските изследвания в университетската образованост

Дата: 27.11.2018

Име на конференцията: Национална конференция „Иновативни методи в преподаването по философия

Дата: 13-14.04.2018

Име на конференцията: Национална конференция „Свободата – възможна и невъзможна

Дата: 16-17.05.2018

Име на конференцията: Национална конференция „В границите и отвъд границите на съзнанието“

Дата: 11-11. V.2017

Име на конференцията: Национална конференция „Назад към метафизиката“

Дата: 12-13. V.2016

Име на конференцията: Национална конференция „Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано“

Дата: 21-22. IV.2016

Име на семинар: Нови пътища в съвременната метафизика - Юбилеен семинар в чест на проф. дфн Валентин Канавров

Дата: 30.XI.2015

Име на конференцията: Национална конференция „Кино & Философия“

Дата: 05-06. XI.2015

Име на конференцията: Национална конференция „Феноменологичното мислене“

Дата: 04-05. V. 2015

Име на конференцията: Национална конференция „Изборът - философски и психоаналитични проблеми“

Дата: 29-30. IV. 2015

Име на конференцията: Национална конференция „Трансцендентално мислене и трансцендентален идеал“

Дата: 28. IV. 2014

Име на конференцията: Национална конференция с международно участие „Фантастични визуализации в изкуството“

Дата: 18-19. X. 2013

Име а конференцията: Национална конференция „Метафизическо и постметафизическо мислене“

Дата: 15-16. V. 2013 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Философският глобализъм на Хегел“

Дата: 16-17. V. 2012 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Бездната Хайдегер. Няколко алтернативни рецепции“

Дата: 01-02. VI. 2011 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Измерения на фантастичното в съвременността“

Дата: 14-15. V. 2011 г.

Име а конференцията: Национална конференция „Модели на философско мислене“

Дата: 20. V. 2009 г.

Име на конференцията: Национална конференция „Слово и свят в творчеството на Дж.Р.Р.Толкин“

Дата: 16.V.2009 г.

Име на конференцията: Национална конференция „Трансцендентални езици на метафизиката“

Дата: май 2009

Име на конференцията: Национална конференция „Философия и езотерика“

Дата: 15-16.V. 2008 г.

http://www.swu.bg/university-profile/structure/faculties/philosophy/departments/philosophy/conference.aspx?lang=en

Conference

Conferences, seminars and workshops organized by the Department of Philosophy:

 

Name of conference: Thematic and value models in Philosophical Education

Date: 10-11.05.2019

Name of conference: The Human being: Rational concepts and moral dilemmas

Date: 29-30.05.2019

Name of conference: The role of philosophical researches in academic educational space

Date: 27.11.2018

Name of conference: Innovational methods in teaching philosophy

Date: 13-14.04.2018

Name of conference: Freedom – possible or impossible

Date: 16-17.05.2018

Name of conference: In and Beyond the boundaries of Consciousness

Date: 11-12.V.2017

Name of conference: Back to Metaphysics

Date: 12-13.V.2016

Name of conference: Transcendental consciousness versus phenomenological unconscious

Date: 21-22.IV.2016

Name of seminar: New Ways in Contemporary Metaphysics - Scientific seminar, dedicated to Prof. ScD Valentin Kanawrow

Date: 30.11.2015

Name of conference: Cinema & Philosophy

Date: 05.-06.11.2015

Name of conference: The Phenomenological Thinking

Date: 04.-05. V. 2015

Name of conference: The Choice - Philosophical and Psychoanalytical Problems

Date: 23.-24. IV. 2015

Name of conference: Transcendental Thinking and Transcendental Ideal

Date: 28. IV. 2014

Name of conference: Fantastic Visualizations in Art

Date: 18-19. X. 2013

Name of conference: Metaphysical and Postmetaphysical Thinking

Date: 15-16. V. 2013

Name of conference: The Philosophical Globalism of Hegel

Date: 16-17. V. 2012

Name of conference: Heidegger the Abyss. Some alternative Receptions

Date: 01-02. VI. 2011

Name of conference: Dimensions of Fantastic today

Date: 14-15. V. 2011

Name of conference: Models of Philosophical Thinking

Date: 20. V. 2009

Name of conference: Word and World in J. R. R. Tolkien's Works

Date: 16.V.2009

Name of conference: Transcendental Languages of Metaphysics

Date: may 2009

Name of conference: Philosophy and Esoteric

Date: 15-16.V. 2008

Name of conference: Psychoanalysis

Date: November 2006

For more information please visit:

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU