Факултета предлага следните възможностти за образование (виж секцията "образователни програми)

 

ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ НЕОФИТ РИЛСКИ

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

 

2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №66;Тел: 073/ 588 520

Факс: 073/ 88889 55 16; E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

http://www.swu.bg

 

Уважаеми кандидат-студенти,

Философски факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ обявява конкурс за есе.

Описание на конкурса за ученическо есе

Конкурсът се провежда на доброволни начала. Участниците могат да развият една или повече теми от посочените по-долу.

Теми:

1. Аз съм България и нейното европейско бъдеще;

2. България в Европа: светлини и сенки;

3. Аз и моята свързаност със света: общуване и отчуждение;

4. Какво ме кара да (не) остана в България?

Участници:

 • Учениците от дванадесети клас.

Изисквания към текста:

 • Обем – до 14 000 знака (12 пункта, 1,5 междуредие, Times New Roman);
 • Файлов формат – DOC;
 • Тип текст – есе, размишление.

Срок:

 • Есетата трябва да бъдат получени съгласно инструкцията за анонимност по-долу до 17 часа на 14 май 2021 г.

Процедура на изпращане на есето:

 • Оценяването на есетата е анонимно. Ето защо всеки автор изпраща: своите три имена, град, училище, заглавие на есето, адрес и телефон за връзка, като ги вписва в електронното си писмо, а на титулната страница на есето изписва само неговото заглавие без името на автора. Есетата се изпращат на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • Катедра „Философски и политически науки” и катедра „Социология“ ще проведат анонимно оценяване на получените есета, след което класираните есета ще бъдат идентифицирани.

Оценители

     Комисия, съставена от членове на катедра „Философски и политически науки” и катедра „Социология“.

Критерии за оценяване

     В своята работа комисията за оценка се ръководи от следните общи критерии:

 • логическа структура на изложението;
 • наличие на тези, подкрепени с аргументация;
 • прогностични умения, съчетани с фантазия, но и с усет за доминиращите тенданции в общественото развитие;
 • внимателен подбор на подходящи факти с оглед на изказаните тези;
 • не шаблонно мислене, езикова култура и стил на изразяване.

Разгласа на резултатите

 • До 19 май 2021 г. чрез обратна връзка с авторите и училищата.

Награди

 • Удостоверение за постижения в „Конкурса за ученическо есе“. Тържественото връчване на удостоверението за постижения в „Конкурса за ученическо есе“ ще се състои на 31 май 2021 г. в ЮЗУ „Неофит Рилски“ - Благоевград.* Удостоверението дава право на притежателя му да бъде записан/записана за студент/студентка в специалност „Политология“, специалност „Социология“ или специалност "Философия";
 • Публикуване на отличените есета в е-списание „NotaBene” на Центъра за изследване и разпространение на политически и философски идеи към катедра „Философски и политически науки” при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград;
 • Книги и посещение на ЮЗУ „Н. Рилски” с цел участие в среща за запознаване и разглеждане на Философския факултет.

 

* В случай че противоепидемиологичната ситуация в страната, свързана с COVID – 19 към датата 31 май 2021 г., не позволява публични срещи и/или конферентни събития, участвалите в конкурса за ученическо есе ученици, ще получат своите удостоверения, по „Български пощи“.

 Философски факултет Покана за обучение Тук

Предлагани образователни програми за ОКС Бакалавър


Психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Към настоящия момент обучението по специалност "Психология" се провежда по бакалавърска и магистърска програма в редовна и в задочна форма на обучение. Същевременно се реализира и обучение по третата степен "доктор".

Целим обучението в катедра Психология да подготвя кадри, които притежават научни знания за компонентите на човешката психика, за методите и техниките при извършване на психо-диагностична, психо-прогностична, и психо-консултативна дейност. Да притежават широки познания за съвременни теоретични конструкти в  закономерностите на психичния живот на човека, да познава механизмите, свързани с формиране на личността - при различни възрастови периоди, обществени условия и при различни социални ситуации както и да притежават задълбочени знания за психичните особености и проблеми на дадена социална група от хора (работещи в областта на образованието, правораздаването, здравеопазването, в сферата на управлението и др.). Същевременно трябва да формират у себе си комплекс от професионално значими умения за психодиагностика и психопрофилактика, за подготвяне на публикации, организиране на научни форуми, за работа в екип и др. с цел прилагане на знанията в социалната практика.


Социология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите в специалност "Социология" получават познания във фундаментални  общосоциологически и частни социологически дисциплини като: история на социологията, количествени и качествени методи в социологията, социална статистика, социология на образованието, социология на политиката, социология на културата, социология на религиите, социология на рекламата, социология на отклоняващото се поведение, етносоциология, евроинтеграция, модерна демокрация мн. др.

Характерно за обучението по социология в ЮЗУ "Н. Рилски" е въвеждането на практическо обучение,  летен социологически стаж, който се осъществява в Териториалното Статистическо Бюро, Благоевград и в други регионални статистически бюра. Чрез него студентите получават практически умения за събиране и анализ на емпирична социологическа и статистическа информация.

Спецификата на специалността, съчетана оптимално със съответните личностни качества позволява успешна реализация в престижни сфери на обществените отношения и йерархия, като:   държавни и обществени институти,  учреждения и организации,  социална политика,  бизнес, медии, политика,  политически и международни отношения и др.

Студентите, завършили "Социология", са специалисти, които могат да анализират функционирането на основни компоненти в обществената система. Същевременно те са подготвени за научно-изследователска, политическа, журналистическа, административна и друга специализирана дейност, като социолози към фирми, медии, библиотечни или издателски центрове.


Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия се подготвят за преподавателска, научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политическа и философска литература към библиотечни и издателски центрове.

Специалността Философия дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като политика, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции.

Придобилият квалификация бакалавър по философия, трябва да притежава задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студентите трябва да овладеят понятийния апарат, методологичния подход и основните знания в областта на:

- история на античната и съвременна философия;

- логика, етика, естетика, онтология, гносеология;

- социална философия, философия на историята, антропология, философия на науката;

- усвояване на съвременен чужд език.

Завършилият специалността философия трябва да умее:

- да прилага придобитите знания в конкретната си дейност;

- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции, да ги анализира и да  предлага еврастични, теоретични практични решения.


Политология

Форма на обучение / Информационен пакет

 • Редовно - 8 семестъра
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 •  Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Обучението на студентите от специалност "Политология" има за цел да подготви специалисти с необходимата квалификация за извършване на обществена, проучвателна, публицистична, административна и други специализирани дейности, свързани с политическата сфера. Придобилият квалификация "Бакалавър" по Политология трябва да притежава достатъчно и задълбочени политологически познания, да се ориентира свободно в информацията за световната политика и международните отношения като вярно ги анализира, сравнява, представя и дава експертни оценки и препоръки при вземането на важни решения за вътрешната и външна политика.

Образователно-квалификационната степен "Бакалавър" по Политология дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като социално управление, наука, образование, комуникации; за реализация както в държавни, така и в частни институции и организации.

Студентите, след обучението си в специалност "Политология" биха могли да работят като: професионални политици; служители и консултанти към различни органи на централната държавна власт, както и в органите на местното самоуправление; политически анализатори в печатните и електронните медии; служители и консултанти към политически партии, неправителствени организации, в международни публични органи; консултанти в рамките на частния сектор.

Предлагани образователни програми

Предлагани образователни програми за ОКС Магистър


Психология на управлението

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Психология" с образователно-квалификационна степен "бакалавър" продължават обучението си в магистърска програма по "Психология на управлението",  придобивайки в дадената професионална област специализирани разширени и задълбочени психологически знания по вземане на управленски решения и мотивиране на тяхното изпълнение; осъществяване на делови връзки, общуване, преговори; видове конфликти в процеса на икономическата дейност и начини за тяхното разрешаване.

Завършилите  магистърската програма  придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически консултации в областта на психологията на управлението и бизнес психологията; психодиагностика и психопрофилактика на нагласите и мотивите на личността в стопанската сфера;  целесъобразно избиране, структуриране, стандартизиране и използване на психологически инструментариум за проучване и прогнозиране.

Завършилите магистърския курс професионално се реализират като консултанти, експерти във фирми и производствени предприятия; трудови психотерапевти; служители във ведомства, които планират, организират, ръководят и оценяват трудово - производствената дейност на национално и регионално равнище.


Юридическа психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите придобиват разширени и задълбочени психологически знания за престъпността и нейната причинна обусловеност; престъпното поведение и престъпната реализация на личността; мотивите и мотивацията на престъпното поведение; психологическите закономерности обуславящи социалната превенция; психологическите закономерности специфични за наказателното преследване на извършителите на престъпления.

Завършилите магистърския курс придобиват професионални умения и компетентности за провеждане на психологически изследвания на извършителите на престъпления; провеждане на психологически изследвания на кандидати за работа в специализираните държавни органи; психологически консултации по организацонни и управленчески проблеми на специализираните държавни органи; психологически консултации по проблемите на оперативно - издирвателната, превантивната и съдебната дейност; провеждане на съдебно - психологически изследвания и даване на съдебно - психологически експертизи.

Перспективите за професионална реализация са в психологическите лаборатории към органите на МВР; кадровите звена на специализираните държавни органи; оперативните звена на органите на МВР; пенитенциарните заведения.


Училищна психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност "Психология" по магистърска програма "Училищна психология" притежават по-разширени и по-задълбочени психологически знания от тези на бакалаврите:

 • осведоменост за съвременни методи за психологична диагностика и експериментални изследвания в училищна практика;
 • задълбочени знания за граничните състояния при нормата и патологията в избраната област;
 • осведоменост за спецификата на образованието и за психологичните проблеми на личния състав, работещ в съответната област;
 • осведоменост за научните изследвания по избраната магистърска програма у нас и по света;
 • компетентност да провежда психодиагностика и психопрофилактика на ученици и учители;
 • умения за психологично консултиране;
 • умения за създаване на публикации по данни от собствени изследвания;
 • умение за наблюдателност върху промени в поведението на учениците в различни ситуации;

Студентите, обучаващи се в магистърска програма по "Училищна психология" получават задълбочени психологически знания за педагогическия труд на учителя, за психологическите характеристики на учебната дейност; за спецификата на взаимоотношенията в училищна среда, както и за активната функция на психолога в цялостния учебно-възпитателен процес.

Завършилите магистри придобиват чрез обучението си професионални знания и умения за диагностика на талантливи деца и юноши. Те получават знания и умения за индивидуално и групово консултиране на ученици със специфични образователни потребности и на ученици с проблемно поведение; на учители и родители при нарушени взаимодействия с учениците и колегите им; знания и умения за консултиране на всички звена в системата на образованието.

Професионалната компетентност на магистрите им дава възможност за професионална реализация в различните степени на образователната система - начални училища, средни общообразователни училища, професионални гимназии и свързаните с тях институции като центрове за психо-социална рехабилитация на деца, детски педагогически стаи и други.


Криминална психология

Форма на обучение / Информационен пакет

 

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Завършилите специалност  "Психология" чрез обучението си в  магистърския  курс  ще придобият  професионални умения  за психологичен анализ на криминалното поведение и изследване на извършителите на престъпления; приложни компетентности за психологично подпомагане на оперативно-издирвателната работа; конкретна психологична експертиза за диагностична и консултативна работа в досъдебното и съдебно производство и извършване на превантивна и интервенираща дейност в условията на критични ситуации, свързани с престъпна дейност.

Професионалната компетентност на магистрите им дава възможност за работа като специалисти - психолози в Института по психология на МВР и структурните звена за криминални разследания в МВР, специалисти - психолози в държавните структури за сигурност, експерти - психолози в съдебното и досъдебното производство, държавни служители в МВР и държавните агенции за сигурност.


Клинична психология

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2020 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Магистърската програма по "Клинична психология" е насочена към подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на клиничната психология в отговор на нарастващата обществената потребност от професионални психолози, компетентни в превенцията, психологичната диагностика, подпомагане и грижа, приложени към широка популация.

Обучението  в  магистърска  програма "Клинична психология" цели чрез използване на различни академични методи и практики  да  подготви  квалифицирани специалисти с необходимите знания, умения и компетентности за осъществяване  на  превенция, диагностика  и  терапия  на  интелектуални,  когнитивни, емоционални,  социални  и  поведенчески  нарушения,  дискомфорт  или дезадаптация, приложени към всички възрасти, и да им дават възможност за пълноценна реализация в лечебни заведения (психиатрични и соматични клиники), учебни заведения (общообразователни и специални училища, ресурсни центрове), центрове за психологична и психиатрична помощ и терапия, и други звена (институции), занимаващи се с деца, юноши или възрастни с психопатологични проблеми и страдания.

Завършилите магистърска програма могат да работят като клинични психолози в сферата на здравеопазването (болнична и доболнична помощ), образованието и социалното подпомагане, но и във всяка друга сфера, изискваща компетенции за психичното функциониране на индивида в норма и патология. Магистрите по Клинична психология могат да работят като експерти и консултанти с цел прилагане на програми и практики за подобряване на здравето, превенция на болестите, оптимизиране на системите за здравна грижа и образование и повишаване на качеството на живота.


Философия

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия - Магистър (придобили квалификационна степен "Бакалавър - философ") се подготвят за  научно-изследователска, журналистическа и друг вид специализирана дейност за работа като експерти по социално-политически въпроси и консултанти към библиотечни и издателски центрове.

Квалификационна степен "Магистър"  дава възможност за успешна реализация в престижни области на обществения живот като наука, социално управление, социални стратегии за развитие и професионална реализация като експерти и съветници към държавни и частни институции.

Придобилият квалификация "Магистър - философ, трябва да притежава задълбочени философски познания и добра езикова културологична подготовка, да си служи със съвременни средства за комуникация, да се ориентира в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел трябва да бъдат задълбочени знанията на студентите (придобили степента "Бакалавър - философ"), чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

- Инвариантните форми на мислене, лекционни курсове в областа на:

- Логика, онтология, гносеология;

- Етика, естетика;

- Социална философия, антропология, философия на науката.

Завършилият квалификационно-образователно степен "Магистър"

- да прилага придобитите знания, като методология и теория, в конкретната си дейност.

- да се ориентира в съвременните научни и социални тенденции и да предлага евристични, теоретични практически решения.


Философия и психоанализа

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Студентите, обучавани в специалност Философия и психоанализа - Магистър (придобили квалификационна степен "Бакалавър - философ" или "Бакалавър - психолог") се подготвят за научно-изследователска, специализирана дейност за работа като експерти по социални въпроси, консултанти към издателски центрове и проектни дейности. По време на обучението си студентите придобиват също така знания и компетенции за прилагане на методи и техники за психодиагностична и психопрогностична дейност, за психопрофилактика, психотерапия и психоанализа.

Придобилият квалификация "Магистър - Философия и психоанализа", притежава достатъчно задълбочени и специализирани философски и психоаналитични познания, служи си със съвременни средства за комуникация, ориентира се в съответните интелектуални и социални тенденции.

За тази цел, студента (придобил степента "Бакалавър" по Философия или Психология следва да овладее и да задълбочи знанията, чрез специализирани лекционни курсове, в областта на:

 • Съвременна психоанализа, Антропология, Аналитична психология;
 • Философски теории за мисленето и познанието.

Завършилият квалификационно-образователна степен "Магистър" придобива умения за:

 • прилагане придобитите знания, като методология и теория в конкретната си професионална дейност,
 • ориентиране в съвременните научни и социални тенденции, анализиране и прилагане на евристични, теоретични и практически решения.

 Социални и културни политики в Европейския съюз

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по същото професионално направление - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • редовно, за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ по други професионални направления - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Предназначението на специалност "Социални и културни политики в ЕС" в Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, образователно-квалификационна степен "Магистър", е да отговори на рязко разширяващите се потребности от висококвалифицирани специалисти в областта на европейската интеграция, произтичащи от присъединяването на България към Европейския съюз /ЕС/. Обучението предполага професионална реализация в органите на държавната и местната власт, в културни институти, политическите партии и синдикалните организации, както и в частния или неправителствения сектор, партниращи с европейски институции и работещи в областта на социалните и културните политики в европейското пространство. Наред с това обучението създава възможности и образователни предпоставки за продължаване в докторска степен по политически и граждански науки.

Основни области на получаваните знания

Учебният план има интердисциплинарен характер. Той е насочен към получаването на знания в областта на политическите науки, науките за културата, социологията, философията и съвременната история, ориентирани към проблематиката на европейската социална и културна интеграция в нейните теоретични и практически аспекти. В учебния план е предвидено засилено чуждоезиково обучение. Обучението е ориентирано към придобиването на специализирана теоретична подготовка, както и на ключови компетенции и практически умения за реализация на политиките на ЕС в области като социалната кохезия, образованието и културата. То трябва да осигури възможности за практическо взаимодействие с институциите на ЕС, както и с европейски партньори в социалната и културната област. Учебният план е съставен така, че да бъде осъществена съгласуваност, последователност и предметна връзка между предвижданите учебни дисциплини.


Социология и антропология на религията

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи  да се помогне на студентите да изградят усет и умение за сравнителен анализ, експертно поведение в диалог между различните религии.

Дисциплините в магистърската програма "Социология и антропология на религията" изследват ролята на религията в човешките общества, както и различните пътища по които хората в историческото си развитие са търсили и търсят смисъл на своето съществуване.

Основните акценти в програмата са:

-          изграждане на усет и умения за сравнителен анализ на специфични религиозни феномени чрез използване на различни методи на изследване на връзките между религията и другите хуманитарни науки - социология, философия, психология, етнология, антропология и т.н.

-          прилагане на подход, който приема съществуването на различни религии и милиони вярващи. Този подход е предназначен да подобри разбирането на религията, а не да подкрепя или да отхвърля религиозната вяра или различни религиозни култове.

Завършилите магистърската програма "Социология и антропология на религията" могат да се реализират като активни участници в процесите на осъществяването на взаимодействие между религиозни и граждански институции по линията на образователни програми и сравнителни анализи, както и в областта на научно-изследователската работа, изготвянето на помагала за преподаване в средните училища и като консултанти в сферата на  управлението, връзки с обществеността, образование. 


Социологически изследвания и политически маркетинг

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърски програми за специалисти и неспециалисти, които са отворени към студенти от хуманитарните специалности и по-конкретно към завършилите бакалавърска степен в специалностите: социология, философия, история, етнология, културология, психология, правни науки, международни отношения и др.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи и практики да се изградят знания и умения на студентите за изготвяне на анкетни карти, техния обективен и точен прочит, за задълбочени анализи върху данни, за функционирането на политическия модел на управление в България, за спецификата и основните функции на институциите в страната, за формите на местното самоуправление. Всичко това се ситуира в контекста на европейските социологически и политически практики и анализи.

Чрез тази единствена по рода си магистърска програма се цели завършилите магистри да могат да се реализират като участници във взаимодействието между политически и граждански институции и организации; социолози - изследователи, участници в проекти, в работа с фондации и неформални организации, в такива области като управление, връзки с обществеността, образование, социални дейности, в различни образователни програми, както и при изготвянето на помагала за преподаване в средните училища,

Запазвайки високи критерии за фундаменталност на подготовката, обучението на магистри по социология акцентира върху практически ориентираната специализирана подготовка и върху конкретното изучаване на българското общество.

Преподавателският екип към катедра "Социология" е съставен от висококвалифицирани хабилитирани учени, които са специализирали във водещи западни научни центрове и имат богат изследователски опит. 

Социален мениджмънт и публични комуникации

Форма на обучение / Информационен пакет

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2025 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Катедра "Социология" предлага магистърска програма  "Социален мениджмънт и публични комуникации"за специалисти и неспециалисти от хуманитарните  и нехуманитарни специалности с едногодишен и двугодишен срок на обучение  Обучението е на български  и английски език.

Основната цел на програмата е чрез използване на различни академични методи да се изградят усет и умение за управленски и комуникационни стратегии, сравнителни анализи, експертно поведение  и пр..

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

 • Ръководители на звена, дирекции и отдели в местната и държавната администрация;
 • Управляващи и изпълнителни директори;
 • Административни ръководители и ръководители в търговски дружества;
 • Ръководители в бизнес услугите и административните сектори;
 • Ръководители по управление на човешките ресурси;
 • Ръководители в бизнес услугите и административните дейности и др.;
 • Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност;
 • Ръководители реклама и  връзки с обществеността;
 • Ръководители в областта на информационните и комуникационни технологии.

Квалификационната характеристика на програмата "Социален мениджмънт и публични комуникации" е съобразена с Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно -квалификационните степени "бакалавър", "магистър" и "специалист"  и с Правилниците на ЮЗУ "Неофит Рилски".

Преподавателският екип  е съставен от висококвалифицирани хабилитирани учени, които са специализирали във водещи западни научни центрове и имат богат изследователски опит.


Практическа философия

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • редовно - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана до 2024 година.

Обучение

Обучението се извършва от Философският факултет.

Анотация

Магистърската програма "Практическа философия" има интердисциплинарен характер и е крачка напред в процеса на приобщаване към съвременната тенденция на практическа употреба на философските знания, методи и техники във всекидневния живот. В нея особен акцент е положен върху така нареченото "философско консултиране" (philosophical councelling). Програмата цели да задълбочи, обогати и допълни теоретичната подготовка по философия, като предостави знания и умения с широк спектър на практическа приложимост. Така се подготвят специалисти за успешна реализация в различни сфери на обществения живот, както и консултанти по личностно развитие и ориентиране. Обучението осигурява задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка, овладяване на умения и натрупване на капацитет за научно-изследователска и/или научно-приложна дейност, формиране на личностни, необходими за работа в условията на усложняващия се и бързо променящ се съвременен свят.

 

Гражданско образование

Форма на обучение / Информационен пакет

 • редовно - 2 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали
 • редовно - 4 семестъра:
 • Квалификационна характеристика --> Свали
 • Учебен план --> Свали
 • Информационен пакет --> Свали

Акредитация

Програмата е акредитирана.

Обучение

Обучението се извършва от Философски факултет.

Анотация

Магистърската програма "Гражданско образование" си поставя за основна цел да подготви специалисти по темата за гражданското общество и гражданското образование, за тяхната връзка с политическото. Чрез учебния план на магистърската програма може да се навлезе задълбочено в различните аспекти на проблематиката.

За да се даде възможност на хора с различна предварителна образователна подготовка да се включат в магистърската програма тя се предлага в 2 варианта, различни по съдържание и срок на обучение:

 • Магистратура със срок от  два семестъра, която е предназначена за завършили бакалавърска степен по Политически науки.
 • Магистратура със срок от четири семестъра за тези, които са завършили бакалавърска програма от друго професионално направление.

Магистърската програма е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на образованието в България от гледна точка на задълбочаването на обучението по гражданско образование. Предназначението на магистърската програма "Гражданско образование" е да отговори на все по-разширяващата се потребност от практическа приложимост на теоретичните знания за политическата система и политическите процеси. Завършилите тази магистърска степен придобиват знания, компетенции и практически умения за успешно личностно развитие, както и способности и нагласи за дейност в училища, в различни национални  и международни институции, неправителствени организации, масмедии, в различни органи на властта, както и в граждански структури.

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU