Няколко думи за структурата

Факултетни стратегии

Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ
за развитието на Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Философският факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" е сред водещите хуманитарни образователни и научни центрове в България. Със специалностите, които предлага, той все повече привлича интереса на желаещите от югозападния регион, страната и множество страни от Европа и други части на света да получат висше образование в ЮЗУ "Н. Рилски". Развитието на образователната и научна дейност във факултета се основава на европейските, държавните и университетските документи и стандарти, които определят политиките в областта на висшето образование. Основополагащи сред тях са Декларацията за развитие на общоевропейско пространство за висше образование "Болонският процес 2020 година - Европейското пространство за висше образование в новото десетилетие" и  актуализираната "Стратегия за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" 2012-2020 година".

I. МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Мисията на академичния състав на Философски факултет е да предоставя високо качествено висше образование, което да осигурява успешна професионална и личностна реализация на завършилите студенти и докторанти; да спомага за развитието на образователния, научния, социално-културния и икономическия потенциал на Република България. В резултат на осъществявания образователен и научноизследователски  процес Философският факултет се стреми да подготвя  висококвалифицирани кадри в професионалните направления Философия, Психология, Социология и Политически науки, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да се самоусъвършенстват, чрез надграждане и учене през целия живот.

Визията на Философския факултет е свързана с утвърждаването му като образователно-научно звено, което има водещо място в хуманитарното знание в национален мащаб и се превръща във все по-уважавано на европейско равнище. Факултетът развива своите образователни програми в съответствие с обществените потребности и международните стандарти за качество. Научните изследвания са ориентирани към проблемни области с актуална значимост и широк международен отзвук, водещи към все по-висока национална и международна видимост на академичния състав и факултета като цяло.

Стратегическата цел на Философския факултет е да осъществява качествени научни изследвания на високо международно ниво, както и да предлага и гарантира образование на студентите и докторантите, което да им осигури необходимите знания, умения и компетентности за успешна професионална и личностна реализация в икономиката на знанието и глобализиращото се общество.

Постигането на тази цел е възможно чрез:

 • усъвършенстване на учебните планове и програми за обучение на бакалаври и магистри във факултета, които отразяват по-адекватно потребностите на пазара на труда и подготвят завършилите за подходяща професионална реализация и личностно развитие;
 • обогатяване и реализиране на цикъла от докторски програми, които подготвят изследователи, пригодни за провеждане на върхови научни изследвания и заемане на академични позиции с цел приемственост и изграждане на собствен висококвалифициран научен потенциал;
 • провеждане на високо стойностни научни изследвания, които  удовлетворяват както важни потребности на обществото, така и приетите международни стандарти и изисквания, отнасящи се до науката;
 • създаване на система от разнообразни форми за учене през целия живот, която откликва по-бързо и адекватно на актуалните пазарни нужди от конкретни умения и компетентности;
 • осигуряване на условия за увеличаване на международната мобилност на студенти, докторанти, академичен и административен персонал с програмни и партньорски държави;
 • интензифициране на международното сътрудничество с широк спектър от партньори в рамките на двустранни и многостранни договорености, изпълнението на проекти и инициативи, организирането на събития и реализирането на инициативи;
 • налагане в академичната общност на факултета на принципите за публичност и прозрачност, равен достъп до ресурси и възможности, равнопоставеност на половете, академичност и толерантност във взаимоотношенията.

II. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Качеството на образованието на студентите и докторантите във факултета се гарантира чрез съобразяване с националните и международните стандарти и добри практики.

Основните задачи за развитие на образователните дейности включват:

 • заемане на достойно място в националното и европейското образователно пространство;
 • постигане на разумен баланс между теория, практика и социални потребности;
 • стимулиране на активността на студентите в ученето и участието им в научноизследователски дейности;
 • реализиране на високоефективен образователен процес, чиято цел е адекватна професионална пригодност на завършилите.

Постигането на тези задачи в дейността на факултета се основава на:

 • оптимизиране съотношението между бакалавърски и магистърски програми и разширяване на спектъра от докторски програми и програми за продължаващо обучение;
 • обновяване на съществуващите програми, така че да съответстват по-адекватно на потребностите на обществото;
 • развитие на системата за електронно обучение и постигане на баланс между традиционното и електронното обучение;
 • повишаване ефективността на системите за поддържане на качеството на обучението, академичния състав и научните изследвания;
 • популяризиране на бакалавърските и магистърските програми в национален и международен план и привличане на чуждестранни студенти и докторанти;
 • създаване на съвместни бакалавърски, магистърски и докторски програми с чуждестранни висши училища;
 • устойчиво взаимодействие между обучението и потребителите на кадри и осигуряване на възможности за успешна професионална реализация в обществото;
 • укрепване ролята на студентите като активни участници в образователния и научноизследователския процес;
 • активно и системно включване на студентите в планирането, организирането и реализирането на учебния процес;
 • подкрепа на студентите при планиране на тяхната кариера и професионално развитие.

III. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Развитието на научноизследователската работа във Философския факултет отчита както основните национални и европейски стратегически документи, така и перспективите пред социално-икономическото развитие на България, научните приоритети на ЕС, установените научни традиции и реалните изследователски възможности на факултета и на Югозападния университет.

Приоритетните задачи, които стоят пред академичния състав на факултета са:

 • дефиниране на ограничен брой научни области и концентриране на усилията и наличните ресурси в тях;
 • стимулиране вътрешната конкуренция в научноизследователската работа във факултета;
 • утвърждаване на съществуващите и изграждане на нови центрове и лаборатории за научни изследвания с капацитет за създаване на иновации и върхови постижения;
 • подобряване състоянието на материалната база и оборудване на центровете и лабораториите с модерна апаратура, чиято цел е осъществяване на качествени научни изследвания;
 • изграждане и поддържане на ефективна система за оценка на качеството на научната дейност и научните резултати, включително и с участието на представители на международни организации и потребителите на кадри;
 • участие в между-институционални и международни научни проекти в професионалните направления, които факултетът развива;
 • стимулиране членството на академичния състав в авторитетни научни организации, асоциации, редакционни колегии, издателства и издания;
 • увеличаване публикационната активност в списания с висок импакт фактор и импакт ранг;
 • насърчаване участието в научни форуми  и в краткосрочни и дългосрочни научни специализации в чужбина;
 • подпомагане участието на студенти и докторанти в проекти, финансирани по национални и европейски програми;
 • мотивиране и съдействие на преподавателите за своевременно научно израстване в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Вътрешните правила на ЮЗУ "Неофит Рилски".

IV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Международното сътрудничество на Философския факултет все повече определя цялостната му дейност и развитие. То акцентира върху реализирането на инициативи, които утвърждават мястото на факултета в европейското образователно и научноизследователско пространство.

Приоритети в развитието на международното сътрудничество са:

 • повишаване международната видимост и разпознаваемост на научните и образователните резултати;
 • разширяване участието в международни мрежи, консорциуми, проекти и инициативи;
 • увеличаване броя на между-институционалните споразумения с институции от Програмни и Партньорски държави и на реализираните входящи и изходящи мобилности за студенти, преподаватели и административен персонал;
 • акредитиране на международни съвместни магистърски и докторски програми;
 • съвместна работа с изявени учени и преподаватели от чуждестранни университети;
 • привличане на студенти от Балканския регион и други чужди държави за обучение в специалностите във Философски факултет.

V. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КАДРИ

 

Сътрудничеството на Философския факултет с държавните и общинските институции, неправителствените организации, представители на обществеността и потребителите на кадри е основен приоритет в неговата дейност.

Главни задачи за развитие на тази дейност са:

 • подобряване на взаимодействието факултет - общественост - потребители на кадри, като се търсят механизми за по-пълно обвързване на образователната и научноизследователската дейност с реалните изисквания на пазара на труда в професионалните направления, развивани от факултета.
 • създаване на система за получаване и поддържане на ефективна обратна връзка със завършилите студенти и работодателите с цел подобряване качеството на обучението и конкурентоспособността на подготвяните във факултета кадри.

Стратегията е приета с Решение на Факултетния съвет на Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", Протокол № 14 от 13.02.2016 г.

 

 
boris manov

ДЕКАН

Проф. д-р Борис Манов

Кабинет: 1486
Телефон: +359-73-588 513
GSM: +359-887 54 67 66
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемно време:

 • понеделник - 13.30 ч. - 15.30 ч.
 
vmilenkova

Заместник-декан

Научно-изследователска дейност

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Кабинет: 1351
GSM: +359-887 91 70 44
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приемно време: понеделник - 11.00 ч. - 13.00 ч.

 

Pachkova new

Заместник-декан

Доц. дн Петя Пачкова

Кабинет: 1495
GSM: +359-885 92 87 07
e-mail: PТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемно време:

вторник - 12.30 ч. - 14.30 ч.

 
 

Катедра "Философски и политически науки"

Ръководител

проф. д-р Борис Манов

кабинет 495
Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар

Ива Димитрова

кабинет 485
Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 520
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Катедрен ECTS координатор

ас. д-р Татяна Петкова

кабинет 494
Учебен корпус 1
тел: +359882938240
e-mail:
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Катедра „Философски и политически науки“ се състои от 17 преподаватели: трима професори, шестима доценти, четирима главни асистенти и четирима асистенти, двама доктори на науките.

Катедрата осигурява обучението в специалност „Философия“ и специалност „Политология“ – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Катедрата организира обучението по пет магистърски програми: „Социални и културни политики на Европейския съюз“, „Практическа философия“, „Гражданско образование“, „Философия“, „Философия и психоанализа“.

Катедрата обучава докторанти по „Политология“, „Социална философия“, „История на философията“ и „Съвременни философски теории“.

Катедрата провежда курс СДК, както и паралелно с основния курс обучение за придобиване на педагическа правоспособност – „Учител по Философия“ и „Учител по Гражданско образование“.

Към катедрата функционират „Център за немски идеализъм“ (http://zdi.swu.bg/), „Център по философия и психоанализа“ и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи" (www.centrerdppi.com), който издава, имащото международен редакционен съвет, научно електронно списание Notabene (www.notabene-bg.org), индиксирано в европейската база за научни данни ERIH PLUS.

Ежегодно се организират семинари и конференции, в които взимат участие, както членовете на катедрата, така и учени от страната и чужбина. Резултатите от конференциите се публикуват в сборници, издадени от престижни научни издателства.

Катедрата активно развива и научно-изследователската дейност на студентите от двете специалности чрез включването им в научни проекти. Резултатите от изследователската дейност на студентите са публикувани в поредица  "Философски опити". Към катедрата са учредени философски клуб „Аргумент“, който издава ежегодно студентски философски вестник „Аргумент“, „Клуб на младия психоаналитик“ и „Клуб на младия политолог“, който организира дискусии и срещи с изтъкнати политици и политически анализатори.

От 2010 г. катедрата издава Годишник на Катедра „Философски и политически науки“.

В рамките на Програма „Еразъм Плюс“ студенти и преподаватели от катедрата активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Сайт на специалност Философия: http://philosophy-swu.blogspot.com/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/philosophyinswu

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU