Няколко думи за структурата

Факултетни стратегии

Стратегия за развитие

СТРАТЕГИЯ
за развитието на Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Философският факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" е сред водещите хуманитарни образователни и научни центрове в България. Със специалностите, които предлага, той все повече привлича интереса на желаещите от югозападния регион, страната и множество страни от Европа и други части на света да получат висше образование в ЮЗУ "Н. Рилски". Развитието на образователната и научна дейност във факултета се основава на европейските, държавните и университетските документи и стандарти, които определят политиките в областта на висшето образование. Основополагащи сред тях са Декларацията за развитие на общоевропейско пространство за висше образование "Болонският процес 2020 година - Европейското пространство за висше образование в новото десетилетие" и  актуализираната "Стратегия за развитие на Югозападния университет "Неофит Рилски" 2012-2020 година".

I. МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Мисията на академичния състав на Философски факултет е да предоставя високо качествено висше образование, което да осигурява успешна професионална и личностна реализация на завършилите студенти и докторанти; да спомага за развитието на образователния, научния, социално-културния и икономическия потенциал на Република България. В резултат на осъществявания образователен и научноизследователски  процес Философският факултет се стреми да подготвя  висококвалифицирани кадри в професионалните направления Философия, Психология, Социология и Политически науки, които притежават нови знания, умения и компетенции и са готови да се самоусъвършенстват, чрез надграждане и учене през целия живот.

Визията на Философския факултет е свързана с утвърждаването му като образователно-научно звено, което има водещо място в хуманитарното знание в национален мащаб и се превръща във все по-уважавано на европейско равнище. Факултетът развива своите образователни програми в съответствие с обществените потребности и международните стандарти за качество. Научните изследвания са ориентирани към проблемни области с актуална значимост и широк международен отзвук, водещи към все по-висока национална и международна видимост на академичния състав и факултета като цяло.

Стратегическата цел на Философския факултет е да осъществява качествени научни изследвания на високо международно ниво, както и да предлага и гарантира образование на студентите и докторантите, което да им осигури необходимите знания, умения и компетентности за успешна професионална и личностна реализация в икономиката на знанието и глобализиращото се общество.

Постигането на тази цел е възможно чрез:

 • усъвършенстване на учебните планове и програми за обучение на бакалаври и магистри във факултета, които отразяват по-адекватно потребностите на пазара на труда и подготвят завършилите за подходяща професионална реализация и личностно развитие;
 • обогатяване и реализиране на цикъла от докторски програми, които подготвят изследователи, пригодни за провеждане на върхови научни изследвания и заемане на академични позиции с цел приемственост и изграждане на собствен висококвалифициран научен потенциал;
 • провеждане на високо стойностни научни изследвания, които  удовлетворяват както важни потребности на обществото, така и приетите международни стандарти и изисквания, отнасящи се до науката;
 • създаване на система от разнообразни форми за учене през целия живот, която откликва по-бързо и адекватно на актуалните пазарни нужди от конкретни умения и компетентности;
 • осигуряване на условия за увеличаване на международната мобилност на студенти, докторанти, академичен и административен персонал с програмни и партньорски държави;
 • интензифициране на международното сътрудничество с широк спектър от партньори в рамките на двустранни и многостранни договорености, изпълнението на проекти и инициативи, организирането на събития и реализирането на инициативи;
 • налагане в академичната общност на факултета на принципите за публичност и прозрачност, равен достъп до ресурси и възможности, равнопоставеност на половете, академичност и толерантност във взаимоотношенията.

II. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Качеството на образованието на студентите и докторантите във факултета се гарантира чрез съобразяване с националните и международните стандарти и добри практики.

Основните задачи за развитие на образователните дейности включват:

 • заемане на достойно място в националното и европейското образователно пространство;
 • постигане на разумен баланс между теория, практика и социални потребности;
 • стимулиране на активността на студентите в ученето и участието им в научноизследователски дейности;
 • реализиране на високоефективен образователен процес, чиято цел е адекватна професионална пригодност на завършилите.

Постигането на тези задачи в дейността на факултета се основава на:

 • оптимизиране съотношението между бакалавърски и магистърски програми и разширяване на спектъра от докторски програми и програми за продължаващо обучение;
 • обновяване на съществуващите програми, така че да съответстват по-адекватно на потребностите на обществото;
 • развитие на системата за електронно обучение и постигане на баланс между традиционното и електронното обучение;
 • повишаване ефективността на системите за поддържане на качеството на обучението, академичния състав и научните изследвания;
 • популяризиране на бакалавърските и магистърските програми в национален и международен план и привличане на чуждестранни студенти и докторанти;
 • създаване на съвместни бакалавърски, магистърски и докторски програми с чуждестранни висши училища;
 • устойчиво взаимодействие между обучението и потребителите на кадри и осигуряване на възможности за успешна професионална реализация в обществото;
 • укрепване ролята на студентите като активни участници в образователния и научноизследователския процес;
 • активно и системно включване на студентите в планирането, организирането и реализирането на учебния процес;
 • подкрепа на студентите при планиране на тяхната кариера и професионално развитие.

III. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

Развитието на научноизследователската работа във Философския факултет отчита както основните национални и европейски стратегически документи, така и перспективите пред социално-икономическото развитие на България, научните приоритети на ЕС, установените научни традиции и реалните изследователски възможности на факултета и на Югозападния университет.

Приоритетните задачи, които стоят пред академичния състав на факултета са:

 • дефиниране на ограничен брой научни области и концентриране на усилията и наличните ресурси в тях;
 • стимулиране вътрешната конкуренция в научноизследователската работа във факултета;
 • утвърждаване на съществуващите и изграждане на нови центрове и лаборатории за научни изследвания с капацитет за създаване на иновации и върхови постижения;
 • подобряване състоянието на материалната база и оборудване на центровете и лабораториите с модерна апаратура, чиято цел е осъществяване на качествени научни изследвания;
 • изграждане и поддържане на ефективна система за оценка на качеството на научната дейност и научните резултати, включително и с участието на представители на международни организации и потребителите на кадри;
 • участие в между-институционални и международни научни проекти в професионалните направления, които факултетът развива;
 • стимулиране членството на академичния състав в авторитетни научни организации, асоциации, редакционни колегии, издателства и издания;
 • увеличаване публикационната активност в списания с висок импакт фактор и импакт ранг;
 • насърчаване участието в научни форуми  и в краткосрочни и дългосрочни научни специализации в чужбина;
 • подпомагане участието на студенти и докторанти в проекти, финансирани по национални и европейски програми;
 • мотивиране и съдействие на преподавателите за своевременно научно израстване в съответствие с изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Вътрешните правила на ЮЗУ "Неофит Рилски".

IV. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Международното сътрудничество на Философския факултет все повече определя цялостната му дейност и развитие. То акцентира върху реализирането на инициативи, които утвърждават мястото на факултета в европейското образователно и научноизследователско пространство.

Приоритети в развитието на международното сътрудничество са:

 • повишаване международната видимост и разпознаваемост на научните и образователните резултати;
 • разширяване участието в международни мрежи, консорциуми, проекти и инициативи;
 • увеличаване броя на между-институционалните споразумения с институции от Програмни и Партньорски държави и на реализираните входящи и изходящи мобилности за студенти, преподаватели и административен персонал;
 • акредитиране на международни съвместни магистърски и докторски програми;
 • съвместна работа с изявени учени и преподаватели от чуждестранни университети;
 • привличане на студенти от Балканския регион и други чужди държави за обучение в специалностите във Философски факултет.

V. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КАДРИ

 

Сътрудничеството на Философския факултет с държавните и общинските институции, неправителствените организации, представители на обществеността и потребителите на кадри е основен приоритет в неговата дейност.

Главни задачи за развитие на тази дейност са:

 • подобряване на взаимодействието факултет - общественост - потребители на кадри, като се търсят механизми за по-пълно обвързване на образователната и научноизследователската дейност с реалните изисквания на пазара на труда в професионалните направления, развивани от факултета.
 • създаване на система за получаване и поддържане на ефективна обратна връзка със завършилите студенти и работодателите с цел подобряване качеството на обучението и конкурентоспособността на подготвяните във факултета кадри.

Стратегията е приета с Решение на Факултетния съвет на Философски факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски", Протокол № 14 от 13.02.2016 г.

 

 
boris manov

ДЕКАН

Проф. д-р Борис Манов

Кабинет: 1486
Телефон: +359-73-588 513
GSM: +359-887 54 67 66
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемно време:

 • понеделник - 13.30 ч. - 15.30 ч.
 
vmilenkova

Заместник-декан

Научно-изследователска дейност

Проф. д.н. Валентина Миленкова

Кабинет: 1351
GSM: +359-887 91 70 44
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Приемно време: понеделник - 11.00 ч. - 13.00 ч.

 

Pachkova new

Заместник-декан

Доц. дн Петя Пачкова

Кабинет: 1495
GSM: +359-885 92 87 07
e-mail: PТози имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приемно време:

вторник - 12.30 ч. - 14.30 ч.

 
 

Катедра "Философски и политически науки"

Ръководител

проф. д-р Борис Манов

кабинет 495
Учебен корпус 1
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Секретар

Силвия Тодорова

кабинет 497
Учебен корпус 1
тел: +359-73-588 505
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Катедрен ECTS координатор

гл. ас. д-р Татяна Петкова

кабинет 494
Учебен корпус 1
тел: +359882938240
e-mail:
 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

КАТЕДРА „ФИЛОСОФСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ“

Катедра „Философски и политически науки“ се състои от 17 преподаватели: трима професори, шестима доценти, четирима главни асистенти и четирима асистенти, двама доктори на науките.

Катедрата осигурява обучението в специалност „Философия“ и специалност „Политология“ – ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“.

Катедрата организира обучението по пет магистърски програми: „Социални и културни политики на Европейския съюз“, „Практическа философия“, „Гражданско образование“, „Философия“, „Философия и психоанализа“.

Катедрата обучава докторанти по „Политология“, „Социална философия“, „История на философията“ и „Съвременни философски теории“.

Катедрата провежда курс СДК, както и паралелно с основния курс обучение за придобиване на педагическа правоспособност – „Учител по Философия“ и „Учител по Гражданско образование“.

Към катедрата функционират „Център за немски идеализъм“ (http://zdi.swu.bg/), „Център по философия и психоанализа“ и „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи" (www.centrerdppi.com), който издава, имащото международен редакционен съвет, научно електронно списание Notabene (www.notabene-bg.org), индексирано в европейската база за научни данни ERIH PLUS.

Ежегодно се организират семинари и конференции, в които взимат участие, както членовете на катедрата, така и учени от страната и чужбина. Резултатите от конференциите се публикуват в сборници, издадени от престижни научни издателства.

Катедрата активно развива и научно-изследователската дейност на студентите от двете специалности чрез включването им в научни проекти. Резултатите от изследователската дейност на студентите са публикувани в поредица  "Философски опити". Към катедрата са учредени философски клуб „Аргумент“, който издава ежегодно студентски философски вестник „Аргумент“, „Клуб на младия психоаналитик“ и „Клуб на младия политолог“, който организира дискусии и срещи с изтъкнати политици и политически анализатори.

От 2010 г. катедрата издава Годишник на Катедра „Философски и политически науки“.

В рамките на Програма „Еразъм Плюс“ студенти и преподаватели от катедрата активно участват в международен студентски и преподавателски обмен.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/philosophyinswu

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU