ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ

От 2010 година катедра Психология към Югозападен Университет „Неофит Рилски” в Благоевград, подготвя рефериран научен сборник „Годишник по психология” I и II том. От 2019 година до сега “Годишник по психология” се издава електронно (ISSN 2683-0426) и има свободен достъп в онлайн пространството. “Годишник по психология” е редактиран научен труд, в който се публикуват теоретични статии, научни изследвания, рецензии и отзиви на книги в областта на психологията на два езика: български и английски език. Катедра Психология разполага със специалисти от различни сфери на психологията, което позволява двойно анонимно рецензиране на всеки предложен материал в границите на до четири месеца.

СПИСАНИЕ PSYCHOLOGICAL THOUGHT

 Psychological Thought е българско научно списание издаващо научни публикации два пъти годишно в областта на Общата психология. Основано през 2006 г. като печатно списание, Psychological Thought  бързо се превръща в едно от най-авторитетните научни психологически списания в България. През 2012 г. немското издателство PsychOpen започва издаването на Psychological Thought като електронно списание с отворен достъп. От януари 2020 г. списанието преминава към Югозападен университет "Неофит Рилски" и от тогава до сега списанието се публикува от научно издателство „Неофит Рилски”. Списанието е индексирано в редица престижни бази данни, сред които и SCOPUS.
Psychological Thought  публикува статии на английски и български език. За отпечатване се приемат само оригинални авторови статии, мета-анализи, клинични казуси, есета на студенти, докторанти и рецензии на книги. Psychological Thought е списание, предназначено за специалисти, изследователи и студенти от областта на психологията и социалните науки. Представените в него разработки биха могли да представляват интерес и за всички, които ценят научните изследвания и търсят възможности за обогатяване на теоретичните и практическите си познания.
 

Е-списание Проблеми на постмодерността

(Postmodernism Problems) с ISSN 1314-3700 стартира  през 2011 г. като двуезично (български и английски език) международно  рецензирано списание към Академичния международен семинар „Медии и образование“ и  катедра „Социология“ с главен редактор проф. дн Добринка Пейчева. В него се публикуват с отворен достъп академични изследвания от областта на  социологията и медийните изследвания, политиката, икономиката, образованието, изкуствата и пр.  Всички приети за печат статии се публикуват на български и / или на английски език и са подложени на двойно сляпо рецензиране.  
В редколегията участват 15 водещи  учени от чужбина и 14 от България. Повече подробности и  указания за начина на кандидатстване и публикуване могат да се намерят на:
- сайта на списанието www.pmpjournal.org
- и  https://pmpjournal.org/index.php/pmp/Authors_Guidelines.
Списанието е индексирано в следните научни  бази данни
•        ERIH PLUS - The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences
•        ROAD - Directory of open access scholarly resources
•        CEEOL - Central and Eastern European Online Library
•        Google Scholar
•        MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals
•        DOAJ - Directory of Open Access Journals
•        BASE
•        CrossRef

СПИСАНИЕ NOTABENE

NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Списанието е плуралистично и с широка платформа:

  • не се идентифицира с нито една идеология, религия или философско направление;
  • отваря пространства за дебат;
  • всеки брой е фокусиран върху една тема (в „Тема на броя”), но около нея кръжат и публикации ( в „Подиум”), които излизат извън кръга на „темата на броя”;
  • публикува текстове от утвърдени, но също така от млади автори, в това число – студенти и докторанти (в „Анонс”);
  • ориентирано е към жанрово разнообразие: наред с авторските теоретични статии се публикуват есета (в „Minima moralia”) и преводни материали (във „Вавилон”);
  • предлага теоретични статии, но дава пространство и за поезия, и за изкуството на фотографията (в „Poiesis”);
  • приема за публикуване статии на български, английски, руски, френски, немски, испански езици.

Издателската политика на списанието се ръководи от екип в състав: 

Редакционна колегия

Гергана Попова /главен редактор/
Камен Лозев
Антоанета Николова
Ива Манова

NotaBene се индексира в ERIH PLUS

Изисквания към авторите може да видите тук: http://notabene-bg.org/aboutauthors.php?lang=bg

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адреса на главния редактор: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JOURNAL NOTABENE

NotaBene is an e-journal for philosophy and political science. It is a double-blind peer-reviewed journal that has been published since 2009. It is an issue of the Centre for Study and Dissemination of Political and Philosophical Ideas at the Faculty of Philosophy, the Southwest University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad, Bulgaria. The journal is indexed in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Editorial Board

Gergana Popova  /Editor-in-Chief/

Kamen Lozev

Antoaneta Nikolova

Iva Manova

Requirements to the authors see here: http://notabene-bg.org/aboutauthors.php?issue=92

The texts should be sent electronically to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 Годишник на катедра "Философски и политически науки"

"Годишникът" е научно списание, издавано от катедра „Философски и политически науки” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Той има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа и творческите изяви на студентите.

"Годишникът" се издава като печатно издание от 2011 г., а от 2019 г. той започва да излиза в електронен вариант. Той се поддържа от редакционна колегия в състав: Проф. д-р Борис Манов (главен редактор), доц. д-р Антоанета Николова, доц. д-р Гергана Попова.

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

ANNUAL OF DEPARTMENT "PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE"

“The Annual” is a scientific-methodological periodical of the department “Philosophical and Political Science” at SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad. Its main goal is to give an opportunity for publishing the results of the lecturer’s scientific researches as well as to stimulate the scientific searches and discussions by representing papers of prominent Bulgarian and foreign scholars who work in the field of the philosophy and political sciences. The Annual also aims to support the teaching process and to contribute to the raising of the quality of students’ private study.

The texts should be sent electronically to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Сборникът „Философски опити“ е вече наложила се академична традиция, успешна и впечатляваща с продължителността си във времето и със съхранения творчески дух на випуските студенти, преминали през специалност Философия на Югозападния университет. Сборник „Философски опити“ е академично издание на специалност Философия в Югозападния университет и вече деветнадесет години от 2002 – 2021 г. представя постиженията на студентите по Философия и техните преподаватели в Югозападния университет. Сборникът се е превърнал в научен форум за свободно и творческо поставяне на проблемите на теоретичното философстване, за търсене и демонстриране на иновативни резултати в процеса на обучението по Философия и на изследователското откриване на актуалното и новото в хоризонта на съвременното философстване. Всеки том има своя история, в него се е отляла „звездната констелация“ от студенти и техните идеи за годината, в която е издаден. Вътре са миналите семестри, прослушаните лекции, направените курсови работи, родилите се идеи, трудно, но упорито усвоените философски системи, породили въпроси и нови проблеми, а така и довели до създаденото ново философско познание. Петнадесетте тома на сборника „Философски опити“ представят тези резултати в тематичните раздели: онтология, гносеология, философия на историята, логика, психоанализа, антична философия, немска класическа философия, философия на XIX век, постмодерна философия и др. Привличайки интересни тематични статии и на преподавателите, и на специалисти в един по-широк изследователски кръг, сборникът затвърди името и статута си на академично университетско издание и от 2020 г. се конституира като научен сборник по Философия на Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

„Лабораторията за социологически изследвания” е изследователско звено на Катедра “Социология“ при Философски факултет на ЮЗУ “Неофит Рилски“ - Благоевград. Създадена е на 30 ноември 2005 г. Лабораторията провежда социологически изследвания на факултетско и университетско ниво за получаване на достоверна научна информация, свързана с научните, институционални и образователни цели на университета. Изпълнява проекти по поръчка на външни и вътрешни инвеститори. Използваните изследователски методи за количествени и качествени емпирични социологически изследвания са: интервюта, анкети, наблюдения, фокус-групи, контент анализ, жизнени истории, изследвания на случаи, обработка и анализ на данни и др. Лабораторията разполага със зала, оборудвана с компютри, която е подходяща за провеждане на „фокус групи”, както и за обучение на студенти и докторанти по емпирични методи и обработка на данни. Спечелила е множество изследователски проекти, в които редовно участват преподаватели, докторанти и студенти. Към Лабораторията функционира постоянно действащ Научен семинар, в който редовно се обсъждат научни теми, провеждат се дискусии, форуми и др. Издават се публикации, свързани с работата на Лабораторията.

Ръководител на „Лабораторията за социологически изследвания” е доц. д-р Марио Маринов. За контакт: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ:

Към ЮЗУ „Неофит Рилски“ по Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност:

- Религиозни практики за здраве и изцеление в България, Гърция и Косово, 2020

- Социални конструкции на реалността за религиозни движения, 2019

- Религиозни общности и нови религиозни движения в съвременното общество, 2018

- Ролята на информационно-комуникационните технологии за иновации в управление, базирано на знания, 2017

- Предизвикателствата пред комуникационните, политически, образователни и духовни процеси и промени в съвременната дигитална среда, 2016

- Трансформации на четенето в медиализираното общество, 2015

Извънуниверситетски:

- Фундаментални промени в съвременната медийна и комуникационна екосистема и проекциите им в обществото, финансиран от ФНИ - № ДН 05/11 от 14.12.2016- 14.12.2018 г.

- Медиите и политическият популизъм, национално съфинансиране от ФНИ - № ДКОСТ 01-1 от 17.05.2017 г.

- Е-Reading, национално съфинансиране от ФНИ –ДКОСТ 01/13 от 04.08.2017 г.

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

- Научна дискусия във връзка с основната проблематика на международен проект към Полски фонд за научни изследвания при Университет „Мария Кюри-Склодовска“ с ръководител проф. Мария Марчевска-Ритко на тема: Demokracja bezpośrednia w Europie Środkowej i Wschodniej po 1989 roku: wymiar formalnoprawny i praktyczny. Analiza politologiczna, 2016-2017 г.

- Научна дискусия във връзка с координиране на дейностите по проект към Съвета на Европа (Европейската медийна обсерватория) в Страсбург на тема „Медийната грамотност в Европа“, 2015-2016 г.

- Научна дискусия към международен проект „Медийни и информационни политики в Европа“ към French National Research Agency /Френски национален фонд за научни изследвания/: ANR-TRANSLIT, Номер или акроним на проекта: ANR-12-Cult-004-01 01/03/2013-29/02/2016, Тема: Media education policy in Bulgaria. Ръководител на проекта: professor Divina Faru-Meigs, Sorbonne Nouvelle University.

По всичките национални и международни проекти са провеждани научни дискусии и семинари, включително и с международно участие. Гости на Лабораторията за социологически изследвания са били:

проф. Мария Марчевска-Ритко от Люблински университет, Полша;

проф. Валентина Маринеску от Букурещки университет, Румъния;

проф. Зоран Матевски от Скопски университет, Р. Македония;

д-р Валбона Муча, Елбасан университет, Албания;

проф. Мохамед АлЛали от Рабат, Мароко и др.

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС КЪМ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ

За ефективно обучение на студентите е осигурена възможност за учебна и научно-изследователска дейност в модерния и непрекъснато обновяващ се Лабораторен комплекс, обединяващ функционалните възможности на три относително самостоятелни лаборатории:

  • “Лаборатория за психологични изследвания с апаратурни методики”,
  • „Лаборатория за психологични изследвания с тестови методики”,
  • “Лаборатория за невро-психологични изследвания”.

Психологическите лаборатории в ЮЗУ се използват по време на учебните занятия и предлагат много услуги на студентите от специалност Психология. Лабораторният комплекс също така осигурява голяма степен на гъвкавост, което позволява да се преработва програмата на обучение, съобразно целите и интересите на студентите. В допълнение към ресурсите и експертния опит в рамките на катедра Психология, лабораторният комплекс предлага изключителни възможности в статистическите и математически изчисления. Студентите са насърчавани да се потопят в научно-изследователската среда при ЮЗУ "Н. Рилски"- Благоевград.

Сфери на изследване

Когнитивна, Диференциална, Клинична психология, Невропсихология
Сферата на изследване включва зрителното и слуховото възприятие, внимание, език и мислене. Повечето изследователи в тази област черпят познание от традиционното измерване на поведението, други използват изчислителни модели и модерни средства за образно изследване на мозъка по отношение на когнитивните процеси. В лабораторния комплекс студентите могат да очакват една вълнуваща атмосфера и предизвикателни задачи в опит за разкриване на функционирането на човешкото познание.

Трудова, Социална психология, Психология на личността и Възрастова психология
Нашата програма за обучение има за цел да даде на студентите знания и умения, необходими за: определяне на изследователските въпроси, които са едновременно важни и подлежат на научни изследвания; проектни проучвания и методи, които да им позволят да получат отговори на основни въпроси; затвърждаване на съществуващия комплекс от знания, за да могат да представят своите изследвания, на база предварителни проучвания; и способност да комуникират ефективно при работата си в обществената сфера.

Лабораторният ни комплекс притежава необходимия инструментариум за създаване и експониране на стимули, събиране на индивидуалните реакции и анализ на данните., чрез специални апарати и подходящ софтуер за изследване на възприятието и вниманието, чрез широк спектър от стимули. Лабораторният ни комплекс също подпомага изследванията в областта на възрастовите различия, познавателните процеси, ученето, процеса на вземане на решение, мотивацията, личностните особености, психофизиология, невропсихология, дефицит на внимание. Лабораторията е оборудвана с модерни компютри и аудио-визуална техника.

Компютърна база

Лабораторният комплекс при катедра Психология разполага с компютърна зала с двадесет Windows-базирани компютри. Компютрите са оборудвани със стандартния софтуер (Microsoft Office Suite, интернет достъп), както и специализирани пакети като SPSS статистически софтуер за анализ на данни и Vienna-Test System - програма за развитие на психологическите експерименти. Студентите могат да използват тези компютри да учат за изпити, да подготвят курсови разработки, за достъп до интернет, за научни изследвания, и провеждане на статистически анализ на експерименти.

Местоположение

Психологическият лабораторен комплекс е разположен малко по-надолу по коридора от преподавателските кабинети (313, 314, 210A, 210Б, 210В). Всяка стая от лабораторния комплекс е оборудвана с компютри, легален софтуер и дейностни апарати с вградени тон-колони ключове и микрофони, които позволяват да се измери с точност до милисекунда, всички отговори на участниците при четене на текст, гледане на видео или слушане на стимули през слушалки. Най-голямата зала осигурява достатъчно пространство за срещи и презентации на лабораторни изследвания.

shema lab

Приемно време

Приемното време на лабораторния комплекс е обявено в паспорта на всяка зала от лабораторния комплекс. През работно време, студентите могат да използват базата за обучение и провеждане на изследвания.

Директор на Лабораторен комплекс: Доц. д-р Русанка Манчева


ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

при Философски факултет,

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

През 2009 г. към катедра „Философски и политически науки“, при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, е учреден „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи". Той издава електронното списание „NotaBene” (http://notabene-bg.org) и организира: представяне на книги, кръгли маси, академични лекции и периодични дискусии по теми, свързани с „горещи точки” в международните отношения и засягащи България. В тези дискусии са участвали реномирани университетски преподаватели, както от ЮЗУ „Неофит Рилски“, така и от други български и чужди университети, бивши български посланици, експерти с международна известност, представители на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи.

Ръководители на Центъра:

Доц. д-р Антоанета Николова - от септември 2021 г. понастоящем

Доц. д-р Камен Лозев – от март 2018 г. до юли 2021 г.

Проф. д. н. Лазар Копринаров – от декември 2009 г. до февруари 2018 г.

За периода 2019-2020 г. Центърът е организирал следните събития:

17 април 2019 г.: Изложба на фотографии на проф. д.н. Цочо Бояджиев и дискусия върху изкуството на фотографията с модератор проф. д.н. Лазар Копринаров.

17 май 2019 г.: доц. Камен Лозев и проф. Лазар Копринаров, заедно с Издателска къща „Колибри“, представиха книгата на испанския философ Хосе Ортега-и-Гасет: „Европа и идеята за нация“.

16-17 октомври 2019 г.:  Международна конференция, посветена на 130-годишнината от рождението на Лудвиг Витгенщайн, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ . Нейни организатори бяха Българското общество за аналитична философия,  СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ИИОЗ, БАН. Конференцията  бе финансово подкрепена от Посолството на Република Австрия в България. http://centerprode.com/books/ebook-001/coas.e-book.001.html

АРХИВ

Научни прояви, организирани от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в периода 2014-2017 г. --> Свали

Научни прояви, организирани от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в през 2018 г. --> Свали

 

ЦЕНТЪР ПО ФИЛОСОФИЯ И ПСИХОАНАЛИЗА

Информация: Учреден през 2014 г. Стратегията на Центъра по философия и психоанализа съответства на университетската стратегия, развива иновативни и конкурентни интердисциплинарни изследвания в хуманитаристиката. Обосновават се евристични методи за философско и психоаналитично моделиране на съзнанието и несъзнаваното.

Спечелени проекти:

2015 – Проект: Приложение на философски методи в психоанализата, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

2016 – Проект: Трансценденталното съзнание versus феноменологичното несъзнавано, инфраструктурен проект по научноизследователската дейност на ЮЗУ „Неофит Рилски”.

2017 Проект: Феноменологична съизмеримост на езиците на съзнанието и неговите интерпретации, инфраструктурен проект.

2018 – Проект: Метафизичното понятие „свобода“ – основа за априорната езикова релативност на психоаналитичните модели, инфраструктурен проект.

ЦЕНТЪР ЗА НЕМСКИ ИДЕАЛИЗЪМ

Центърът за немски идеализъм  е основан през 2008 г. към Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Директор на Центъра от неговото създаване е проф. дфн Валентин Канавров. Центърът е научно-изследователска институция, която се занимава със специализирани теоретични изследвания на немската класическа философия, разглеждана като концептуален връх на Европейската логосна философия. Изследователският периметър на Центъра включва мисловните конструкции на великите немски философи от Кристиан Волф до Мартин Хайдегер включително, с подчертан акцент върху Имануел Кант и Георг Вилхелм Фридрих Хегел. Дава се приоритет на фундаменталното философстване с ясни принципни основания, систематична разработеност и логико-методологична изчистеност.

Репрезентативни за научната работа и теоретичните резултати на Центъра са пенталогията на проф. дфн Валентин Канавров за критическа метафизика, монографията на доц. д-р Силвия Кръстева за логиката на Кант и Хегел. Емблематични са издадените от Центъра теоретични сборници: Трансцендентални езици на метафизиката, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2009, 535 с.; Модели на философското мислене, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2010, 263 с.; Бездната Хайдегер, УИ „Неофит Рилски“, Благоевград, 2011, 407 с. и др. Членовете на Центъра са редовни участници на международните конгреси на Кантовото и Хегеловото общество, на множество научни форуми върху немския идеализъм, като проф. дфн Валентин Канавров е член на управителния съвет на Международното Хегелово общество от 2006 г. (http://zdi.swu.bg/).

Дисертационни трудове във Философски факултет

Научна дейност във Философски факултет

Научни публикации във Философски факултет

 

 

Свържи се

Акредитация

Качество

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU