ГОДИШНИК ПО ПСИХОЛОГИЯ

От 2010 година катедра Психология към Югозападен Университет „Неофит Рилски” в Благоевград, подготвя рефериран научен сборник „Годишник по психология” I и II том. От 2019 година до сега “Годишник по психология” се издава електронно (ISSN 2683-0426) и има свободен достъп в онлайн пространството. “Годишник по психология” е редактиран научен труд, в който се публикуват теоретични статии, научни изследвания, рецензии и отзиви на книги в областта на психологията на два езика: български и английски език. Катедра Психология разполага със специалисти от различни сфери на психологията, което позволява двойно анонимно рецензиране на всеки предложен материал в границите на до четири месеца.

СПИСАНИЕ PSYCHOLOGICAL THOUGHT

Основано през 2006 г. в България като печатно списание, „Психологическа мисъл“ бързо става едно от най-авторитетните научни психологически списания в България. През 2012 г. "Психологическа мисъл" се подновява на PsychOpen като електронно списание с отворен достъп. От януари 2020 г. списанието се издава от Университетско издателство „Неофит Рилски“.

 Psychological thought публикува съдържанието си на английски или български език във всички области на психологията, като фокусът е върху психологическата теория и практика. Той приветства оригинални изследователски статии, мета-анализ, клинични доклади, казуси, есета на студенти и рецензии на книги. Списанието е предназначено за психолози и  изследователи.
 

СПИСАНИЕ NOTABENE

NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Списанието е плуралистично и с широка платформа:

  • не се идентифицира с нито една идеология, религия или философско направление;
  • отваря пространства за дебат;
  • всеки брой е фокусиран върху една тема (в „Тема на броя”), но около нея кръжат и публикации ( в „Подиум”), които излизат извън кръга на „темата на броя”;
  • публикува текстове от утвърдени, но също така от млади автори, в това число – студенти и докторанти (в „Анонс”);
  • ориентирано е към жанрово разнообразие: наред с авторските теоретични статии се публикуват есета (в „Minima moralia”) и преводни материали (във „Вавилон”);
  • предлага теоретични статии, но дава пространство и за поезия, и за изкуството на фотографията (в „Poiesis”);
  • приема за публикуване статии на български, английски, руски, френски, немски, испански езици.

Издателската политика на списанието се ръководи от екип в състав: 

Редакционна колегия

Гергана Попова /главен редактор/
Камен Лозев
Антоанета Николова
Ива Манова

NotaBene се индексира в ERIH PLUS

Изисквания към авторите може да видите тук: http://notabene-bg.org/aboutauthors.php?lang=bg

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адреса на главния редактор: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

JOURNAL NOTABENE

NotaBene is an e-journal for philosophy and political science. It is a double-blind peer-reviewed journal that has been published since 2009. It is an issue of the Centre for Study and Dissemination of Political and Philosophical Ideas at the Faculty of Philosophy, the Southwest University "Neofit Rilski" – Blagoevgrad, Bulgaria. The journal is indexed in the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).

Editorial Board

Gergana Popova  /Editor-in-Chief/

Kamen Lozev

Antoaneta Nikolova

Iva Manova

Requirements to the authors see here: http://notabene-bg.org/aboutauthors.php?issue=92

The texts should be sent electronically to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

 

 Годишник на катедра "Философски и политически науки"

"Годишникът" е научно списание, издавано от катедра „Философски и политически науки” на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Той има за цел да даде възможност за публикуване на резултатите от научните изследвания на преподавателите и докторантите от катедрата, както и да стимулира научните търсения и дискусии чрез представяне на материали на изявени учени в областите на философията и политологията от страната и чужбина. Заедно с това се цели и подпомагането на учебния процес и повишаване нивото на самостоятелната работа и творческите изяви на студентите.

"Годишникът" се издава като печатно издание от 2011 г., а от 2019 г. той започва да излиза в електронен вариант. Той се поддържа от редакционна колегия в състав: Проф. д-р Борис Манов (главен редактор), доц. д-р Антоанета Николова, доц. д-р Гергана Попова.

Текстовете следва да бъдат изпращани по електронен път на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

ANNUAL OF DEPARTMENT "PHILOSOPHICAL AND POLITICAL SCIENCE"

“The Annual” is a scientific-methodological periodical of the department “Philosophical and Political Science” at SWU Neofit Rilski, Blagoevgrad. Its main goal is to give an opportunity for publishing the results of the lecturer’s scientific researches as well as to stimulate the scientific searches and discussions by representing papers of prominent Bulgarian and foreign scholars who work in the field of the philosophy and political sciences. The Annual also aims to support the teaching process and to contribute to the raising of the quality of students’ private study.

The texts should be sent electronically to: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

ЛАБОРАТОРЕН КОМПЛЕКС КЪМ КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ

За ефективно обучение на студентите е осигурена възможност за учебна и научно-изследователска дейност в модерния и непрекъснато обновяващ се Лабораторен комплекс, обединяващ функционалните възможности на три относително самостоятелни лаборатории:

  • “Лаборатория за психологични изследвания с апаратурни методики”,
  • „Лаборатория за психологични изследвания с тестови методики”,
  • “Лаборатория за невро-психологични изследвания”.

Психологическите лаборатории в ЮЗУ се използват по време на учебните занятия и предлагат много услуги на студентите от специалност Психология. Лабораторният комплекс също така осигурява голяма степен на гъвкавост, което позволява да се преработва програмата на обучение, съобразно целите и интересите на студентите. В допълнение към ресурсите и експертния опит в рамките на катедра Психология, лабораторният комплекс предлага изключителни възможности в статистическите и математически изчисления. Студентите са насърчавани да се потопят в научно-изследователската среда при ЮЗУ "Н. Рилски"- Благоевград.

Сфери на изследване

Когнитивна, Диференциална, Клинична психология, Невропсихология
Сферата на изследване включва зрителното и слуховото възприятие, внимание, език и мислене. Повечето изследователи в тази област черпят познание от традиционното измерване на поведението, други използват изчислителни модели и модерни средства за образно изследване на мозъка по отношение на когнитивните процеси. В лабораторния комплекс студентите могат да очакват една вълнуваща атмосфера и предизвикателни задачи в опит за разкриване на функционирането на човешкото познание.

Трудова, Социална психология, Психология на личността и Възрастова психология
Нашата програма за обучение има за цел да даде на студентите знания и умения, необходими за: определяне на изследователските въпроси, които са едновременно важни и подлежат на научни изследвания; проектни проучвания и методи, които да им позволят да получат отговори на основни въпроси; затвърждаване на съществуващия комплекс от знания, за да могат да представят своите изследвания, на база предварителни проучвания; и способност да комуникират ефективно при работата си в обществената сфера.

Лабораторният ни комплекс притежава необходимия инструментариум за създаване и експониране на стимули, събиране на индивидуалните реакции и анализ на данните., чрез специални апарати и подходящ софтуер за изследване на възприятието и вниманието, чрез широк спектър от стимули. Лабораторният ни комплекс също подпомага изследванията в областта на възрастовите различия, познавателните процеси, ученето, процеса на вземане на решение, мотивацията, личностните особености, психофизиология, невропсихология, дефицит на внимание. Лабораторията е оборудвана с модерни компютри и аудио-визуална техника.

Компютърна база

Лабораторният комплекс при катедра Психология разполага с компютърна зала с двадесет Windows-базирани компютри. Компютрите са оборудвани със стандартния софтуер (Microsoft Office Suite, интернет достъп), както и специализирани пакети като SPSS статистически софтуер за анализ на данни и Vienna-Test System - програма за развитие на психологическите експерименти. Студентите могат да използват тези компютри да учат за изпити, да подготвят курсови разработки, за достъп до интернет, за научни изследвания, и провеждане на статистически анализ на експерименти.

Местоположение

Психологическият лабораторен комплекс е разположен малко по-надолу по коридора от преподавателските кабинети (313, 314, 210A, 210Б, 210В). Всяка стая от лабораторния комплекс е оборудвана с компютри, легален софтуер и дейностни апарати с вградени тон-колони ключове и микрофони, които позволяват да се измери с точност до милисекунда, всички отговори на участниците при четене на текст, гледане на видео или слушане на стимули през слушалки. Най-голямата зала осигурява достатъчно пространство за срещи и презентации на лабораторни изследвания.

shema lab

Приемно време

Приемното време на лабораторния комплекс е обявено в паспорта на всяка зала от лабораторния комплекс. През работно време, студентите могат да използват базата за обучение и провеждане на изследвания.

Директор на Лабораторен комплекс: Доц. д-р Русанка Манчева


ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ И ФИЛОСОФСКИ ИДЕИ

при Философски факултет,

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград

През 2009 г. към катедра „Философски и политически науки“, при Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, е учреден „Център за изследвания и разпространение на политически и философски идеи". Той издава електронното списание „NotaBene” (http://notabene-bg.org) и организира: представяне на книги, кръгли маси, академични лекции и периодични дискусии по теми, свързани с „горещи точки” в международните отношения и засягащи България. В тези дискусии са участвали реномирани университетски преподаватели, както от ЮЗУ „Неофит Рилски“, така и от други български и чужди университети, бивши български посланици, експерти с международна известност, представители на Дипломатическия институт при Министъра на външните работи.

Ръководители на Центъра:

Доц. д-р Камен Лозев – от март 2018 г. понастоящем.

Проф. д. н. Лазар Копринаров – от декември 2009 г. до февруари 2018 г.

За периода 2019-2020 г. Центърът е организирал следните събития:

17 април 2019 г.: Изложба на фотографии на проф. д.н. Цочо Бояджиев и дискусия върху изкуството на фотографията с модератор проф. д.н. Лазар Копринаров.

17 май 2019 г.: доц. Камен Лозев и проф. Лазар Копринаров, заедно с Издателска къща „Колибри“, представиха книгата на испанския философ Хосе Ортега-и-Гасет: „Европа и идеята за нация“.

16-17 октомври 2019 г.:  Международна конференция, посветена на 130-годишнината от рождението на Лудвиг Витгенщайн, проведена в СУ „Св. Климент Охридски“ . Нейни организатори бяха Българското общество за аналитична философия,  СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ИИОЗ, БАН. Конференцията  бе финансово подкрепена от Посолството на Република Австрия в България. http://centerprode.com/books/ebook-001/coas.e-book.001.html

АРХИВ

Научни прояви, организирани от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в периода 2014-2017 г. --> Свали

Научни прояви, организирани от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи в през 2018 г. --> Свали

Дисертационни трудове във Философски факултет

Научна дейност във Философски факултет

Научни публикации във Философски факултет

Свържи се

Акредитация

Качество

PopUp Aholic

НОВО!!! ЗАПОВЕД НА ДЕКАНА. МОЛЯ СВАЛЕТЕ ЗАПОВЕДТА ОТ ТУК

 

Изпитите във Философския факултет ще се проведат от дистанция

Считано от 21 октомври 2020 г. семестриалните изпити за студентите в задочна форма на обучение от всички специалности от ОКС „Бакалавър“ във Философския факултет, предвидени за редовната и поправителната изпитна сесия, ще се проведат неприсъствено – от дистанция. За провеждането на изпитите ще се използват наличните платформи за електронно обучение, електронна поща и други онлайн контакти между преподаватели и студенти.

Минало (Архив)

© 2020 Department of Communicational and Technical Support @ SWU